Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2021

Dyrektora Miejsko Gminnego  Zespołu Usług Oświatowych

 w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 kwietnia 2021 r.

 

REGULAMIN

SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W DĄBROWIE

 

Rozdział I

Postanowienie ogólne

§1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji i sposób korzystania ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dąbrowie.

 1. Realizacja regulaminu powinna przyczynić się do stworzenia życzliwej atmosfery, wzajemnego zrozumienia i poszanowania.
 2. Prawo do korzystania z Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dąbrowie przysługuje młodzieży szkolnej, nauczycielom i wychowawcom oraz turystom indywidualnym.

 

Nazwa i zadania

 §2.1. Zadaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dąbrowie jest: zapewnienie wypoczynku dzieciom, młodzieży szkolnej i dorosłym, upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa jako aktywnych form wypoczynku, łączenie wypoczynku z aktywną edukacją ekologiczną, integracja dzieci i młodzieży oraz kształtowanie ich umiejętności współżycia w grupie.

 1. Nazwa bazy:

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dąbrowie

Dąbrowa 36

89-430 Kamień Krajeński

 

Rozdział II

Organizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dąbrowie

§3.1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dąbrowie jest schroniskiem sezonowym, działa od 01 kwietnia do 31 października.

 1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dąbrowie dysponuje 32 miejscami noclegowymi:

1)  2 pokoje 12-osobowe,

2)  1 pokój 6-osobowy,

3)  1 pokój 2- osobowy.

3.Organem prowadzącym  Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dąbrowie jest Gmina Kamień Krajeński. Organizacyjnie Szkolne Schronisko Młodzieżowe  w Dąbrowie podlega pod Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeński, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński, tel. 523894536, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

System rezerwacji miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dąbrowie

§ 4. 1. Wstępne rezerwacje miejsc w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym  w Dąbrowie można dokonać: telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną, w formie pisemnej, osobiście.

 1. Przybywający do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego  w Dąbrowie wpisywani są do książki meldunkowej Schroniska wg załącznika nr 1 do regulaminu.
 2. Rezerwacja grup powinna być potwierdzona przez rezerwującego w terminie przynajmniej na 1 tydzień przed przybyciem do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dąbrowie. 
 3. Ostateczna rezerwacja powinna mieć formę pisemną i zawierać następujące dane:
 • nazwa/ imię i nazwisko rezerwującego
 • adres zamieszkania rezerwującego
 • nr telefonu kontaktowego rezerwującego
 • adres mailowy rezerwującego
 • termin pobytu
 • liczbę uczestników
 • liczba opiekunów
 • określenie czy noclegi będą z pościelą czy bez pościeli
 • godzina przybycia
 • godzina wyjazdu
 1. Opłatę za pobyt zgodnie z obowiązującym cennikiem uiszcza się po zakończonym pobycie na podstawie wystawionej faktury, przelewem na aktualny numer rachunku bankowego Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowy  w Kamieniu Krajeńskim, tytułem  – nr faktury, w terminie 14 dni.
 2. Opiekunowie grup płacą za nocleg.
 3. Każda grupa powinna przyjechać z min. 1 opiekunem na 10 uczniów.
 4. Zbiorową listę meldunkową wg załącznika nr 2 do regulaminu należy najpierw przesłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 2 dni przed planowanym przyjazdem, a następnie oryginał dostarczyć w dniu przyjazdu.
 5.    Za dowiezienie i odwiezienie uczniów  do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego  w Dąbrowie odpowiada kierownik grupy.
 6. 11. Rezerwacje kwalifikowane są według kolejności zgłoszeń.

 

Zakwaterowanie

 §5. 1. Meldowanie się grup w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dąbrowie  trwa w godzinach 9.00 do 12.00, a wymeldowywanie następnego dnia w godzinach 9.00-12.00. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia godzin.

 1. Przyjmowanie osób do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego  w Dąbrowie odbywa się o godzinie ustalonej w pisemnej rezerwacji.
 2. Przy kwaterowaniu pracownik:

1) wpisuje dane osobowe gości do księgi meldunkowej (dostęp do danych osobowych mają tylko osoby upoważnione przez dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych),

2) w przypadku grup zorganizowanych: na podstawie listy zbiorowej grupy wpisuje dane szkoły lub instytucji oraz kierownika grupy do księgi meldunkowej, odnotowuje ilość osób i noclegów,

3)  wydaje klucze  do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dąbrowie kierownikowi grupy.

 1. Pozostałych kluczy do pomieszczeń nie wolno wynosić z budynku.
 2. Dzieci i młodzież płci męskiej i żeńskiej kwaterowane są w osobnych pomieszczeniach.
 3. Kierownik grupy i opiekunowie zobowiązani są nocować w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym,  razem  z uczestnikami grupy.
 4. Pracownik Szkolnego Schroniska Młodzieżowego  w Dąbrowie udostępnia na życzenie regulamin, książkę życzeń i zażaleń, mapy i foldery okolic oraz zestaw informacji o lokalnej ofercie gastronomicznej, itd.

Wykwaterowanie

 §6.1. Kierownik grupy zorganizowanej ma obowiązek zadbać o dopilnowanie posprzątania pokoi, kuchni, zdać wszystkie klucze.

 1. Pracownik Szkolnego Schroniska Młodzieżowego  w Dąbrowie sprawdza, czy pokoje i pomieszczenia zostały zdane w należytym stanie.

 

Odpowiedzialność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dąbrowie za przedmioty wartościowe oraz pieniądze

 §7.1. Osoby przebywające w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dąbrowie są zobowiązane do zabezpieczenia przedmiotów wartościowych, w tym pieniędzy.

 1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe  nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe oraz pieniądze wnoszone przez osoby korzystające z pobytu w placówce.

 

Prawa osób przebywających w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dąbrowie

 §8.1.Dzieci i młodzież oraz turyści indywidualni mogą korzystać z pobytu w placówce dowolną ilość dni po spełnieniu wszystkich kryteriów przedstawionych w paragrafie 4 i 5.

2.Osoby przebywające w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym  w Dąbrowie mają prawo korzystać z bazy placówki, tj.:

1) sali dydaktycznej,

2) łazienek, pryszniców,

3) boiska i sprzętu sportowego,

4) kuchni,

5) informatorów turystycznych, map, folderów.

 1. Klucze do odpowiednich pomieszczeń znajdują się u pracownika i dostęp do nich ma kierownik grupy.

 

Obowiązki osób przebywających w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dąbrowie

 §9.1. Osoby przebywające w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dąbrowie zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem placówki i jego przestrzeganiem.

 1. Od godziny 22.00 do 6.00 obowiązuje w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym  w Dąbrowie cisza nocna.
 2. Przygotowanie posiłków może się odbywać jedynie w miejscu do tego wyznaczonym tj. kuchni samoobsługowej. Po spożyciu posiłków należy pozmywać naczynia kuchenne, a kuchnię posprzątać, pozostawiając w stanie zastanym.
 3. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego  należy zgłaszać pracownikowi placówki.
 4. W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym  w Dąbrowie obowiązuje przyzwoity i odpowiedni do miejsca przebywania ubiór, spokój i kulturalny sposób zachowania się.
 5. W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym  zabrania się:

1) uprawiania gier hazardowych,

2) sprzedaży, podawania i spożywania alkoholi,

3) sprzedaży, podawania i spożywania środków odurzających (narkotyków),

4) palenia tytoniu.

5) używania i podłączania własnych urządzeń elektrycznych typu czajnik, grzałka, piecyki elektryczne, farelki itp.

 1. Gości Szkolnego Schroniska Młodzieżowego  zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz przepisów ppoż.
 2. Goście zobowiązani są do oszczędnego używania wody i energii elektrycznej.
 3. W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym  w Dąbrowie obowiązuje zakaz posiadania i wnoszenia przedmiotów uznawanych za niebezpieczne i stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia.

 

Postępowanie w przypadku naruszenia regulaminu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dąbrowie i praw przebywających w placówce

 §10.1. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego  w Dąbrowie należy zgłaszać pracownikowi placówki, który przekazuje tą informację Dyrektorowi Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych. Dyrektor MGZUO określa wysokość odszkodowania.

 1. W razie przekroczenia regulaminu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego  w Dąbrowie lub nieodpowiedniego zachowania się, Dyrektor Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych lub wyznaczony przez niego pracownik, jest upoważniony do usunięcia korzystającego z pobytu w placówce  a ponadto do zawiadomienia o tym fakcie właściwej szkoły, organizacji lub policji.
 2. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw, korzystający ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego  w Dąbrowie mają prawo złożenia skargi do Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych za pośrednictwem pracownika placówki.

 

Rozdział III

Postanowienia końcowe

 §11.1. Zwierząt do budynku wprowadzać nie wolno.

 1. W sprawach nie ujętych w Regulaminie, a dotyczących toku życia w placówce, jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp. korzystający są zobowiązani stosować się do wskazań Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych lub upoważnionego przez niego pracownika Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. 
 2. Za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe  w Dąbrowie pobierane są opłaty.
 3. Wysokość opłat określana jest Zarządzeniem Burmistrza Kamienia Krajeńskiego.