Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim jest jednostką budżetową Gminy Kamień Krajeński, realizującą zadania własne i zlecone gminy w ramach oświaty poprzez obsługę finansowo-księgową i administracyjną  placówek oświatowych w gminie Kamień Krajeński.

Zespół Oświaty działa w szczególności na podstawie:

 Zadania Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim:

1.  Nadzór nad działalnością przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów szkół, dla których Gmina Kamień Krajeński jest organem prowadzącym, w tym m.im.:

-  zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej  placówek oświatowych,

- współpraca z dyrektorami placówek  oświatowych w zakresie  bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

- koordynacja  działań  w zakresie wyposażenia placówek w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej  realizacji programów nauczania, wychowania,

- nadzór nad przeprowadzaniem remontów w obiektach szkół i placówek oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,

- zapewnienie dzieciom bezpłatnego transportu i opieki w przypadku przekroczenia norm odległości drogi z domu do szkoły,

- realizowanie uprawnień nauczycieli wynikających z Karty Nauczyciela we współpracy z Kuratorium Oświaty oraz związkami zawodowymi,

- organizowanie sprawnego systemu zaopatrzenia obsługi technicznej,  świadczeń socjalnych na rzecz szkół i przedszkoli,

- pomoc prawna, organizacyjna i administracyjna na rzecz społecznych organów szkół i przedszkoli, organizacji i stowarzyszeń zrzeszających uczniów, rodziców lub pracowników oświaty,

- sprawowanie nadzoru administracyjnego, gospodarczego i finansowego nad działalnością  szkół i przedszkoli,

- zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych, utrzymywania tych jednostek,

- kształtowania sieci przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych,

- analizy i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół, podstawowych,

- powierzania stanowisk kierowniczych w gminnych jednostkach oświatowych, 

- oceniania dyrektorów gminnych jednostek oświatowych, 

- zatrudniania dyrektorów tych jednostek jako pracowników - nauczycieli .

2. Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli: analiza formalna wniosków i dokumentacji, obsługa administracyjno - biurowa komisji egzaminacyjnej, prowadzenie rejestru zaświadczeń o zdaniu egzaminu, wydawanie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego. 

3. Kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 do 18 lat. 

4. Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych.

5. Zwrot kosztów pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

6. Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem pomocy materialnej o charakterze materialnym.