Nazwa projektu: Rozwijam się ku przyszłości

Okres realizacji projektu:  od 01.02.2019 r. do 31.03.2021 r.

Wydatki kwalifikowalne:  606 988,75 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 513 408,75 zł

 

Program:  Program operacyjny RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja. Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe.  Poddziałanie RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne

 

Cel projektu:  Podniesienie jakości kształcenia w 3 szkołach Gminy Kamień Krajeński poprzez udział 503 uczniów w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji 61 nauczycieli do 31.03.2021r.

Zadania projektowe:

  1. Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy (TYP PROJEKTU 1)
  2. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specyficznymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi (TYP PROJEKTU 2)
  3. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych (TYP PROJEKTU 5)
  4. Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli (TYP PROJEKTU 6)

 

Szczegółowy regulamin projektu oraz terminy i zasady rekrutacji dostępne będą na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim www.oswiatakamienkrajenski.pl 

 

Informacje na temat zamówień publicznych w ramach projektu dostępne będą na stronie https://mst-kamien-krajenski.rbip.mojregion.info/typy-tresci/zamowienia-publiczne/ lub na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ (o ile dotyczy).