Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

2.Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

 

Ogólny opis

1.Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

2.Gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej  gminy.

3.Rodzice dziecka podlegającego ww. obowiązkowi, na żądanie Burmistrza gminy, na terenie której dziecko mieszka są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

4.Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

5.Przez niespełnienie obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej :

 • dni zajęć w szkole ponadpodstawowej (publicznej lub niepublicznej) lub placówce
 • zajęć przygotowania zawodowego u pracodawcy
 • zajęć na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.

 

Informacje dodatkowe

1.Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:

 • uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły  ponadpodstawowej
 • realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego
  u pracodawcy.

2.Uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18 roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

3.Obowiązek nauki może być również spełniany przez uczęszczanie odpowiednio do szkoły:

 • za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień
  o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej
 • przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

4.Za spełnianie obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno –wychowawczych, organizowanych zgodnie z przepisami z wydanymi na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.z 2020 r. poz. 685 z późn.zm.).

5.Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych, pracodawcy oraz osoby kierujące podmiotami prowadzącymi kwalifikacyjne kursy zawodowe, są obowiązani powiadomić Burmistrza Gminy, na terenie której mieszka absolwent szkoły podstawowej, który nie ukończył 18 lat, o przyjęciu go do szkoły albo w celu przygotowania zawodowego albo na kwalifikacyjny kurs zawodowy, w terminie 14 dni od dnia przyjęcia absolwenta, oraz informować o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki przez absolwenta szkoły podstawowej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

 

Informacja dla rodziców

1.W przypadku braku informacji (od dyrektora szkoły ponadpodstawowej) o miejscu spełniania obowiązku nauki przez mieszkańca Gminy Kamień Krajeński rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie Burmistrza Kamienia Krajeńskiego, są obowiązani poinformować o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie (art. 40 ust. 2 Prawa oświatowego).

2.Informacje o miejscu spełniania obowiązku nauki przedstawia się w formie oświadczenia wykorzystując druk dostępny do pobrania.

 

Postępowanie egzekucyjne

Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji administracyjnej na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.

Środkiem przymuszającym do wyegzekwowania obowiązku nauki jest grzywna w celu przymuszenia. Grzywny nie stosuje się wobec ucznia, jako osoby małoletniej. Zgodnie z art. 120 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, nieuczęszczanie dziecka do szkoły skutkować będzie nałożeniem grzywny na jego przedstawicieli ustawowych. Tym samym egzekwowany będzie rodzicielski obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia. Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana kilkakrotnie w tej samej lub wyższej kwocie. Każdorazowo nałożona grzywna nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł. Grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50 000 zł (art. 121 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim
Plac Odrodzenia 3
89-430 Kamień Krajeński

lub

Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim
Plac Odrodzenia 3
89-430 Kamień Krajeński

 

DRUKI:

Oświadczenie - obowiązek nauki