Załącznik do zarządzenia nr 6/2022

Dyrektora Miejsko Gminnego

Zespołu Usług Oświatowych Kamienia Krajeńskiego z dnia 21 grudnia  2022 r.

 

 

REGULAMIN

OŚWIATOWEGO FUNDUSZU POŻYCZEK MIESZKANIOWYCH

przy Miejsko Gminnym Zespole Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim

 

Regulamin opracowano na podstawie:

1)      art. 8 ust. 1 i 2 w związku z art. 9 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 923),

2)      art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.),

3)      porozumienia pracodawców w sprawie prowadzenia wspólnej działalności socjalnej.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 §1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)      funduszu – należy przez to rozumieć Oświatowy Fundusz Pożyczek Mieszkaniowych, prowadzony w ramach wspólnej działalności socjalnej, który stanowi wydzielona część zakładowego funduszu świadczeń socjalnych poszczególnych zakładów pracy;

2)      zakładzie pracy – należy przez to rozumieć placówki oświatowe, dla których Gmina Kamień Krajeński jest organem prowadzącym:

a)      Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim,

b)      Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy,

c)      Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zamartem

          oraz jednostkę obsługującą ww. placówki oświatowe – Miejsko Gminny Zespół Usług

          Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim;

3)      pożyczkach – należy przez to rozumieć pożyczki na cele mieszkaniowe udzielane w ramach Oświatowego Funduszu Pożyczek Mieszkaniowych;

4)      komisji ds. mieszkaniowych – należy przez to rozumieć organ reprezentujący dany zakład pracy powołany do opiniowania wniosków o pożyczki;

5)      pracownikach – należy przez to rozumieć nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w zakładzie pracy, objętym porozumieniem w sprawie prowadzenia wspólnej działalności socjalnej,

6)      byłych pracownikach – należy przez to rozumieć byłych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, którzy przeszli na emeryturę, rentę, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne z zakładu pracy, objętym porozumieniem w sprawie prowadzenia wspólnej działalności socjalnej oraz byłych pracowników zlikwidowanych placówek oświatowych dla których Gmina Kamień Krajeński była  organem prowadzącym, których opieką socjalną obejmuje zakład pracy wskazany w pkt 2.

 

 TWORZENIE  FUNDUSZU

§2. 1. Fundusz, tworzy się na mocy porozumienia w sprawie prowadzenia wspólnej działalności socjalnej między dyrektorami placówek oświatowych w Gminie Kamień Krajeński a Dyrektorem Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim.

2.      Środki na Fundusz zostają wyodrębnione z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych każdego zakładu pracy Corocznie na Fundusz dokonuje się 10% odpisu podstawowego w każdym zakładzie pracy.

3.      Fundusz  powiększa się o:

1)   kwotę spłat pożyczek w ciągu całego roku,

2)   odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu,

3)   odsetki od pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe.

4.      Funduszem zarządza dyrektor Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim zgodnie z niniejszym regulaminem, zwany w dalszej części Zarządzającym.

 

PRZEZNACZENIE  FUNDUSZU

§3. Środki z Funduszu są przeznaczone na udzielenie pożyczek na:

1)      remont, modernizację lub adaptację domu jednorodzinnego lub mieszkania do wysokości 30.000,00 zł;

2)      zakup lub wykup domu jednorodzinnego lub mieszkania, bez opłat za grunt i innych kosztów do wysokości 50.000,00 zł;

3)      budowę lub rozbudowę domu jednorodzinnego, bez opłat za grunt i innych kosztów do wysokości 50.000,00 zł.

 

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

§4. 1. Z pożyczek Funduszu mogą korzystać osoby uprawnione do korzystania w danym zakładzie pracy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

2.      Pracownicy zatrudnieni w więcej niż jednym zakładzie pracy mogą korzystać z pożyczki tylko w jednym, wskazanym przez pracownika zakładzie pracy;

3.      Pożyczka z Funduszu może być udzielona pracownikowi po upływie jednego roku od zatrudnienia w zakładzie pracy.

 

DZIAŁANIE KOMISJI DS. MIESZKANIOWYCH

§5. 1. Pożyczki z Funduszu przyznaje Komisja ds. Mieszkaniowych utworzona z: 

1)      Zarządzającego, jako przewodniczącego komisji,

2)      po jednym przedstawicielu z każdego związku zawodowego działającego w zakładach pracy;

3)      po jednym przedstawicielu pracodawcy z każdego zakładu pracy.

2.        Posiedzenie Komisji ds. Mieszkaniowych jest ważne jeżeli  bierze w nim udział co najmniej połowa członków.

3.        Komisja ds. Mieszkaniowych rozpatruje wnioski i przyznaje pożyczki zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie, w wątpliwych sprawach przez głosowanie. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Zarządzającego.

4.        Komisja ds. Mieszkaniowych rozpatruje wnioski zgodnie z ustalonym na dany rok harmonogramem, nie rzadziej niż raz na kwartał.

5.        W przypadku złożenia wniosku niespełniającego kryteriów niniejszego regulaminu, podlega on rozpatrzeniu na kolejnym posiedzeniu po uzupełnieniu przez Wnioskodawcę braków formalnych. 

6.        Z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół, który po zatwierdzeniu przez Zarządzającego stanowi podstawę do wypłaty przyznanych pożyczek.

7.        W przypadku negatywnej decyzji Komisji ds. Mieszkaniowych, Wnioskodawca ma prawo odwołać się do Zarządzającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji. Decyzja Zarządzającego po uzgodnieniu z Komisją ds. Mieszkaniowych jest ostateczna.

8.        Maksymalną wysokość pożyczki z Funduszu oraz jej oprocentowanie ustala Komisja ds. Mieszkaniowych.

 

WARUNKI I ZASADY UDZIELANIA POŻYCZEK

§6. 1.W celu uzyskania pożyczki należy przedłożyć prawidłowo wypełnione dokumenty:

1)    wniosek,

2)    2 egzemplarze umowy o pożyczkę.

2.        Do wniosku należy dołączyć w przypadku ubiegania się o pożyczkę na:

1)   zakup lub wykup domu jednorodzinnego lub mieszkania – kserokopię aktu notarialnego lub innego dokumentu nadającego prawo własności celem zrealizowania pożyczki, w przypadku zakupu za pośrednictwem podmiotu zajmującego się sprzedażą domów jednorodzinnych i mieszkań – podstawę wypłaty pożyczki stanowi umowa zawarta ze sprzedawcą.

2)   budowę lub rozbudowę domu jednorodzinnego – kserokopię pozwolenia na budowę;

3.        Dokumenty w sprawie udzielenia pożyczki należy składać w Miejsko Gminnym Zespole Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim, po zaopiniowaniu przez dyrektora zakładu pracy.

4.        Wzór wniosku o przyznanie pożyczki został określony w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu,

5.        Wzór umowy o przyznanie pożyczki został określony w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego Regulaminu.

6.        Pożyczki udzielane są wg kolejności wpływu wniosków po uregulowaniu zobowiązań z tytułu wcześniej udzielonej pożyczki.

7.        W przypadku małżeństw zatrudnionych w placówkach oświatowych w Gminie Kamień Krajeński pracy oboje małżonkowie korzystają na równych prawach.

8.        Pożyczki wymagają poręczenia dwóch osób:

1)   będących pracownikami zakładów pracy,

2)   lub byłych pracowników zakładów pracy.

9.        Jedna osoba może poręczyć najwyżej trzy wnioski o pożyczkę.

10.    Poręczycielem nie może być:

1)        osoba, wobec której toczy się postepowanie egzekucyjne w zakładzie pracy,

2)        osoba, która prowadzi wraz z wnioskodawcą wspólne gospodarstwo domowe;

3)   osoba, która miała udzieloną pożyczkę z Funduszu i niedochowywała terminów spłaty pożyczki,

4)        para małżonków prowadząca wspólne gospodarstwo domowe;

11.    Okres spłaty pożyczki na:

1)   remont, modernizację lub adaptację domu jednorodzinnego lub mieszkania wynosi od 3 do 5 lat,

2)   zakup lub wykup domu jednorodzinnego lub mieszkania, bez opłat za grunt i innych kosztów wynosi od 5 do 7 lat,

3)   budowę lub rozbudowę domu jednorodzinnego, bez opłat za grunt i innych kosztów wynosi od 5 do 7 lat,

12.    Pożyczki  przysługują  pracownikom po spłacie poprzedniej pożyczki lecz nie wcześniej niż po trzech latach od przyznania pożyczki na remont, modernizację, adaptację domu jednorodzinnego lub mieszkania. Niezależnie od pożyczek na remont, modernizację lub adaptację można ubiegać się o pożyczkę na budowę lub rozbudowę domu jednorodzinnego, zakup lub wykup mieszkania nie częściej niż co 15 lat, lecz po spłacie wcześniejszej pożyczki na ten cel.

13.    Dopuszcza się spłatę przyznanej pożyczki w terminie wcześniejszym niż wynikający z umowy zawartej pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą.

14.    Udzielone pożyczki podlegają oprocentowaniu w wysokości 1% od całości kwoty niezależnie od okresu spłaty.

15.    Naliczone oprocentowanie nie podlega zwrotowi w przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki.

16.    Spłata pożyczki winna rozpocząć się najpóźniej w terminie do 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Szybszy termin rozpoczęcia spłaty winien być wskazany we wniosku.

17.    Spłata pożyczek udzielonych czynnym pracownikom zakładów pracy, następuje poprzez potrącanie należnych rat z przysługującego pożyczkobiorcy wynagrodzenia i innych należności z tytułu zatrudnienia.

18.    Spłata pożyczek byłych pracowników zakładów pracy, następuje poprzez indywidualne spłaty w terminie do 10-tego dnia każdego miesiąca.

19.    W przypadku nie zapłacenia choćby jednej raty pożyczki od dnia następnego po terminie płatności tej raty, naliczane są odsetki ustawowe (terminy są zawarte w umowie).

20.    W przypadku nie zapłacenia jednej raty pożyczki, w terminie czterech tygodni, poręczyciele są informowani o nieuregulowaniu należności przez pożyczkobiorcę.

21.    W przypadku niezapłacenia trzech kolejnych rat następuje natychmiastowe rozwiązanie umowy pożyczki i poręczyciele natychmiast są wzywani do spłaty zadłużenia z tytułu poręczenia.

22.    Pożyczkobiorca, który nieterminowo wywiązywał się z płatności udzielonej pożyczki nie może ponownie ubiegać się o przyznanie kolejnej pożyczki w okresie 5 lat od całkowitej spłaty zadłużenia.

23.    Udzielone pożyczki podlegają natychmiastowemu zwrotowi wraz z odsetkami w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem.

24.    Z chwilą rozwiązania stosunku pracy z pożyczkobiorcą niespłacona część pożyczki podlega natychmiastowej spłacie.

25.    Obowiązku natychmiastowej spłaty pożyczki nie stosuje się  do:

1)   pracowników przechodzących do innych zakładów pracy na mocy porozumienia między zakładami pracy;

2)   pracowników przechodzących na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;

26.    Po rozwiązaniu stosunku pracy z pożyczkobiorcą spłata pożyczki może być rozłożona na raty, za zgodą poręczycieli, jeżeli zachodzą szczególne okoliczności. Okres spłaty nie może być jednak dłuższy niż połowa okresu spłaty wynikającego z umowy pożyczki pozostałego na dzień rozwiązania stosunku pracy.

27.    W uzasadnionych przypadkach spłata pożyczki może być zawieszona na okres do 12 miesięcy, a w szczególnie wyjątkowych przypadkach takich jak: śmierć pożyczkobiorcy, utrata mienia spowodowana klęską żywiołową lub innym indywidualnym zdarzeniem losowym powodującym znaczne straty materialne, niespłacona część pożyczki może zostać, na wniosek pożyczkobiorcy lub spadkobierców lub poręczycieli:

1)   umorzona do 100% jej wysokości,

2)   rozłożona na dłuższy okres spłaty, przy czym okres ten nie może przekroczyć łącznie 10 lat.

28.    Czynności zawieszania, umorzenia z ust. 26 dokonuje Zarządzający w uzgodnieniu z Komisją ds. Mieszkaniowych.

29.    Pożyczkobiorca, któremu została umorzona pożyczka nie może ponownie ubiegać się o nową pożyczkę w okresie:

1)   2 lat, gdy wartość umorzonej kwoty nie przekroczyła 2.000,00 zł,

2)   3 lat, gdy wartość umorzonej kwoty przekroczyła 2.000,00 zł.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

§7. 1. Regulamin podlega wprowadzaniu przez Zarządzającego po wcześniejszym uzgodnieniu  z zakładowymi organizacjami związkowymi oraz przedstawicielami zakładów pracy z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku.

2.      Wszelkie zmiany do niniejszego regulaminu wymagają uzgodnień z zakładowymi organizacjami związkowymi oraz przedstawicielami zakładów pracy.

3.      Wnioski o pożyczkę złożone przed dniem obowiązywania niniejszego regulaminu i nierozpatrzone do tego dnia, rozpatrzone będą według niniejszego regulaminu.