DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 

 Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 

 I. PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe
2. Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle 
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego
4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu  - dotyczy zasadniczych szkół zawodowych
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu - dotyczy szkół branżowych
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 sierpnia 2014 r. w klasyfikacji zawodów na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania 
11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
12. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
13. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy
14. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy
15. Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy
16. Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy
17. Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy

 

II. PIERWSZY KROK PRACODAWCY DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA – ZAWARCIE UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM. 

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie miasta i gminy Kamień Krajeński, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Kamienia Krajeńskiego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia. 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika jest finansowane ze środków Funduszu Pracy. 

Druk zgłoszenia zawarcia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem znajduje się w części XII.

 

III. WARUNKI PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA 

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli: 

1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania; 
2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał: 
  a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,
  b)

przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;

3. młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1. 

 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE I PEDAGOGICZNE INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

 

INSTRUKTORZY PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU MUSZĄ POSIADAĆ: 

1. ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego program został przygotowany zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu i zatwierdzony przez kuratora oświaty lub 
2. ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, lub 
3. ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, lub 
4. w przypadku praktycznej nauki zawodu odbywanej na statku morskim lub śródlądowym - ukończone szkolenie dydaktyczne dla instruktora, potwierdzone świadectwem przeszkolenia dydaktycznego dla instruktora wydanym przez dyrektora urzędu morskiego, lub 
5. przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, lub 
6. kwalifikacje wymagane od nauczycieli praktycznej nauki zawodu, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela .

 

W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1-5, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy spełniają co najmniej jedno z wymagań określonych w ust. 3 pkt 1-5, posiadają ponadto:

1.  tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz 
  a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub 
  b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub 
2. tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz 
  a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub 
  b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub 
  c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub 
3. dyplom ukończenia studiów: 
  a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
  b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub 
4. tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub
5. tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu.

 

WARUNEK ZDANIA PRZEZ MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA EGZAMINU – STATUS PRACODAWCY A WŁAŚCIWY EGZAMIN 

Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu/przyuczenie do wyk.  określonej pracy i zdał: 

  a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u PRACODAWCY BĘDĄCEGO RZEMIEŚLNIKIEM - EGZAMIN CZELADNICZY zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle – egzamin przeprowadza IZBA RZEMIEŚLNICZA/CECH;
  b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u PRACODAWCY NIEBĘDĄCEGO RZEMIEŚLNIKIEM - EGZAMIN ZAWODOWY – egzamin przeprowadza OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA; 
  c) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami. Podstawa prawna ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

 

PRACODAWCA - RZEMIEŚLNIK to: 

  1) Osoba fizyczna, która wykonuje działalność gospodarczą, z wykorzystaniem swoich zawodowych kwalifikacji i pracy własnej, w imieniu własnym i na własny rachunek - jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, lub 
  2) Osoby fizyczne - wspólnicy SPÓŁKI CYWILNEJ w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej - jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt 1,

a ponadto posiada kwalifikacje wymagane do przeprowadzenia przygotowania zawodowego – kształci młodocianego pracownika, który, ZDAJE EGZAMIN CZELADNICZY W IZBIE RZEMIEŚLNICZEJ/CECHU. 

Pracodawca NIE JEST RZEMIEŚLNIKIEM w przypadku kiedy, zatrudnia osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo zatrudnia osobę, która jest instruktorem i posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych. Wówczas kształci młodocianego pracownika, który ZDAJE EGZAMIN ZAWODOWY PRZED OKRĘGOWĄ KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ.

 

O DOFINANSOWANIU KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA DECYDUJE ZDANIE EGZAMINU PRZEZ MŁODOCIANEGO PRZED WŁAŚCIWĄ KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ, ZGODNIE Z WW. PRZEPISAMI.  

 

IV. WYSOKOŚĆ KWOTY DOFINANSOWANIA 

1. W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy, kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia – 8.081,00 zł 
2. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
3. W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe – 10.000,00 zł 

 PROGNOZA ZAWODÓW – WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA DO 10 000 ZŁ

 

Prognoza zawodów będzie obowiązywała w przypadku umów zawartych od 1 września 2019 roku. Celem prognozy jest dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.

Wnioski (kompletne) składane przez pracodawców na podstawie ww. umów po zakończonym przygotowaniu zawodowym będą dofinansowane do kwoty 10 000 zł wyłącznie dla zawodów, które zostaną ujęte w prognozie obowiązującej na rok, w którym została zawarta umowa z młodocianym pracownikiem. 

WARUNKIEM OTRZYMANIA WYŻSZEJ KWOTY DOFINANSOWANIA JEST ZATEM WSKAZANIE ZAWODU W PROGNOZIE PUBLIKOWANEJ CO ROKU W MONITORZE POLSKIM. 

 

V. WALORYZACJA DOFINANSOWANIA 

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. 

 

VI. POMOC DE MINIMIS 

W związku z  art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

  

VII. TRYB SKŁADANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE 

1. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania  przez młodocianego pracownika egzaminu o którym mowa w art.122 ust.1 pkt 2 ustawy z z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (art. 122 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe). 
2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  1) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (dyplom mistrzowski, świadectwa, uprawnienia pedagogiczne) – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r.  w sprawie praktycznej nauki zawodu - dotyczy zasadniczych szkół zawodowych, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu - dotyczy szkół branżowych - par.10 ust.3, 4  i 5,
  2) w przypadku prowadzenia praktycznego przygotowania zawodowego przez pracownika lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy, zaświadczenie potwierdzające stosunek łączący ich z pracodawcą, np. kopię  umowy o pracę, umowy zlecenia; 
  3) kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem  w celu przygotowania zawodowego - art.122 ust. 7 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe;  
  4) kopię odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 - w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu; 
  5) kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika; 
  6) kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika wydane przez poprzedniego pracodawcę, w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania przygotowania zawodowego - art.122 ust. 5 - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe) oraz par. 12 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
  7) dokument potwierdzający ukończenie przez młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcania teoretycznego lub kopia świadectwa ukończenia szkoły; 
  8) oświadczenie o uzyskaniu pomocy de minimis lub kopie zaświadczeń  o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy (obrotowy) oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe (obrotowe), albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 
  9)

wypełniony formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;

Informacja dotycząca wypełniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - dofinansowanie otrzymane z OHP po 30.06.2014 r. stanowi pomoc de minimis i nie należy go wykazywać w części D formularza (w tabeli na stronie 5). Jeżeli tabela pozostaje pusta, nie wypełnia się również pkt 1-8 na str. 6. 

  10) w przypadku, gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplemetariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, w formularzu informacji przedstawia się informacje odnoszące się do tej spółki oraz dodatkowo informacje odnoszące się do tego wspólnika albo komplementariusza: imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania albo adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  11) aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (https://prod.ceidg.gov.pl) lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę;
  12) oświadczenie dotyczące kosztów kwalifikowalnych - art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
  13) kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek; 
  14) w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo, 

 

 

Wszystkie wyżej wymienione kopie dokumentów powinny być z każdej strony opatrzone klauzulą "potwierdzam za zgodność z oryginałem" lub "potwierdzam za zgodność z przedłożonym dokumentem" z datą, podpisem i pieczątką pracodawcy lub upoważnionej osoby. 

Pracodawca na jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego pracownika.   

  

VIII. FORMA PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA: 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

   

IX. OPŁATY: 

Nie pobiera się opłat za postępowanie. 

Odstępstwem od tego zapisu jest opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, która wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawca jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). 

Wpłatę z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim nr 85 8162 0003 0000 9292 2000 0160 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach w Banku Spółdzielczym w Więcborku i kasie urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty należy załączyć do wniosku.  

   

X. TERMIN REALIZACJI WNIOSKU: 

Zgodnie z art. 35 §3 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksem postępowania administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.  

Od dnia 01.06.2017 r. w chwili otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika, na podstawie art. 127a §1 i §2 kpa, strona(Wnioskodawca) może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (Burmistrz Kamienia Krajeńskiego). Druk oświadczenia do pobrania znajduje się w części XII. 

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania (Wnioskodawcę), decyzja staje się ostateczna i prawomocna). 

 

XI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Istnieje możliwość odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Kamienia Krajeńskiego w terminie  14 dni od dnia doręczenia decyzji.

  

XII. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

 

Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim, - Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński, pokój nr 37, nr tel. 52/389-45-36, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

  

XIII. KLAUZULA INFORMACYJNA: 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim, Pl. Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński, tel. 523894510 lub Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim, Pl. Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński, tel.: 523894536. 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze t.j. w celu wydania decyzji dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika z godnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  1) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się  z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 XIV. DRUKI DO POBRANIA - OD 2021 ROKU:

  1. Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę,
  2. Zawiadomienie o rozwiązaniu umowy o pracę,
  3. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych,
  4. Oświadczenie o otrzymaniu lub nie otrzymaniu pomocy de minimis,
  5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  6. Oświadczenie dotyczące kosztów kwalifikowalnych,
  7. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (oświadczenie dostarcza się po otrzymaniu decyzji administracyjnej)
  8. Oświadczenie - pomoc publiczna - COVID