NABÓR   NA ZAJĘCIA DODATKOWE

 w ramach projektu  „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”

w  roku szkolnym 2019/2020

 

Projekt pn. „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe  Poddziałanie 10.02.01 Wychowanie przedszkolne.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Organizatorze – rozumie się przez to Gminę Kamień Krajeński  z siedzibą w Kamieniu Krajeńskim, pl. Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński , tel. 52 389-45-37;
 2. Projekcie – rozumie się przez to projekt pt. „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w terminie od 1 lipca 2019r. do 31 sierpnia 2020r. w Przedszkolu Samorządowym w Kamieniu Krajeńskim  wchodzącym w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim;
 3. Uczestniku projektu – rozumie się przez to dziecko, które zostało zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie;
 4. Koordynatorze projektu – osoba zarządzająca projektem, odpowiedzialna m.in. za wdrażanie działań zawartych w projekcie zgodnie z harmonogramem realizacji projektu oraz szczegółowym budżetem projektu.

 

2. REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH DODATKOWYCH

1.W zajęciach dodatkowych w ramach projektu „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński” mogą brać udział wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim.

 1. Nabór dzieci na zajęcia dodatkowe trwać będzie od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019r.
 2. Rodzice/ opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do złożenia: Karty zgłoszenia dziecka na zajęcia dodatkowe (załącznik nr 1),  Deklaracji udziału  w projekcie(załącznik nr 2), Oświadczenie uczestnika projektu(załącznik nr 3), Zgody na rozpowszechnianie wizerunku (załącznik nr 4) oraz Umowy o współpracy (załącznik nr 5). W/w dokumenty będą dostępne od dnia 01.07.2019 r.  w Przedszkolu Samorządowym w Kamieniu Krajeńskim oraz na stronie internetowej www.oswiatakanienkrajenski.pl
 3. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości.

5.Dokumenty wymienione w § 2 ust. 3 należy dostarczyć do Koordynatora projektu, przed przystąpieniem do udziału w zajęciach dodatkowych.

 1. Rodzic/opiekun dziecka jest zobowiązany do zgłoszenia do Biura Projektu lub przedszkola rezygnacji z udziału w projekcie oraz dłuższych nieobecności dziecka w zajęciach.

 

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia naruszenia niniejszego Regulaminu należy przekazać Koordynatorowi projektu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez czas trwania projektu. 

 

 

Załączniki:

1.Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia dodatkowe;

2.Deklaracja uczestnictwa w projekcie;

3.Oświadczenie uczestnika projektu;

4.Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku.

5.Umowa o współpracy.