INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASIŁKU SZKOLNEGO

Podstawa prawna:

 1. Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz
 2. Uchwałą Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim nr XVIII/128/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kamień Krajeński (Dz.U.Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r., poz. 1944).

 

 

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ

W MIEJSKO GMINNYM ZESPOLE USŁUG OŚWIATOWYCH W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

w terminie DWÓCH MIESIĘCY OD DNIA WYSTĄPIENIA OKOLICZNOŚCI

 

 

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

 1. świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,
 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjny (zakupu podręczników, przyborów i pomocy,
 3. zasiłek szkolny realizowany jest poprzez zwrot poniesionych na CELE EDUKACYJNE  wydatków, po ich udokumentowaniu.

  

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 • klęski żywiołowej i innego zdarzenia powodującego pogorszenie warunków egzystencjalnych ucznia i jego rodziny (np. pożar, zalanie, kradzież);
 • wypadku, ciężkiej choroby ucznia lub członka rodziny;
 • zgonu członka rodziny - żywiciela rodziny;
 • utraty pracy ze stażem, co najmniej pięcioletnim.

 

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Kamień Krajeński;
 • w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie.

 

Formularze wniosków dostępne są w Miejsko Gminnym Zespole Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim - pokój nr 37.  

 

Informacji ds. dotyczących zasiłków szkolnych udziela sekretariat Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim, tel. 52 389 45 36

 

Interesanci w sprawach stypendiów szkolnych przyjmowani są Miejsko Gminnym Zespole Usług Oświatowych ul. Plac Odrodzenia 3 w Kamieniu Krajeńskim, budynek Urzędu Miejskiego, II piętro pok. 37, codziennie w godz. 8.30 - 11.30.