REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 „ROZWIJAM SIĘ KU PRZYSZŁOŚCI”

 1. POSTANOWEINIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu „Rozwijam się ku przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 - Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 - Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 - Kształcenie ogólne. 
 1. Beneficjentem projektu jest Gmina Kamień Krajeński. 
 1. Okres realizacji projektu: od 1.02.2019r. do 31.03.2021r.

 

 2. INFORMACJE O PROJEKCIE 

 1. Projekt „Rozwijam się ku przyszłości” realizowany jest w trzech szkołach podstawowych dla których Gmina Kamień Krajeński jest organem prowadzącym, tj. w:

        1) Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim;

        2) Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy;

        3) Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zamartem. 

 1. W ramach realizacji projektu wsparciem objęci zostaną uczniowie ww. szkół.

 

 3. CELE PROJEKTU

 

Główne cele projektu:

 1. wzrost wiedzy i umiejętności, kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych i niezbędnych na rynku pracy oraz złagodzenie zdiagnozowanych dysfunkcji u 503 uczniów;
 2. trwała poprawa jakości usług edukacyjnych dzięki podniesieniu kompetencji zawodowych u 61 n-li;
 3. wyposażenie Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim w narzędzia TIK;
 4. wyposażenie Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zamartem w pomoce dydaktyczne;

 

 4. ZASADY REKRUTACJI 

 1. Rekrutacja prowadzona będzie wśród wszystkich zainteresowanych projektem uczniów szkół podstawowych w Gminie Kamień Krajeński zgłaszających chęć uczestnictwa w projekcie i spełniających kryteria rekrutacji określone w § 4 ust. 9. 
 1. Rekrutacja będzie prowadzona w każdej szkole w sposób zapewniający równy dostęp do informacji o projekcie, z zachowaniem zasad sprawiedliwej rekrutacji oraz z poszanowaniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn oraz z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami wobec wszystkich zainteresowanych projektem uczniów szkół podstawowych w Gminie Kamień Krajeński. 
 1. Przeprowadzona zostanie akcja informacyjno – promocyjna, poprzez zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji na tablicy ogłoszeń w szkołach podstawowych oraz na stronie internetowej szkół biorących udział w projekcie i stronie www.oswiatakamienkrajenski.pl 
 1. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są u koordynatora projektu w biurze projektu znajdującego się w Miejsko Gminnym Zespole Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim, w sekretariatach: Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim, Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zamartem oraz na stronach internetowych szkół biorących udział w projekcie i stronie www.oswiatakamienkrajenski.pl 
 1. W każdej szkole powołana zostanie Komisja rekrutacyjna przez dyrektora szkoły złożona z: dyrektora szkoły jako przewodniczącego, koordynatora projektu, i  nauczyciela/specjalisty. 
 1. Formy wsparcia, w których mogą wziąć udział zainteresowani projektem uczniowie szkół podstawowych w Gminie Kamień Krajeński:

1)   Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim będą mogli wziąć udział w następujących zajęciach pozalekcyjnych:

Zadanie 1:

 • a)        Z językiem angielskim w świat – 4 grupy 8-osobowe;
 • b)        Poznajemy lepiej język sąsiada – j. niemiecki – 2 grupy 8-osobowe;
 • c)        Z matematyką za pan brat – 6 grup 8-osobowych;
 • d)        Programowanie/robotyka – 3 grupy 8-osobowe;
 • e)        Akademia kreatywności – nauka szybkiego uczenia się – 3 grupy 8-osobowe po 26 h w cyklu;

Zadanie 2:

 • a)        Zajęcia wyrównawcze z matematyki – 3 grupy 8-osobowe;
 • b)        Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego – 1grupa 8-osobowa;
 • c)        Zajęcia logopedyczne – 4 grupy 4-osobowe;
 • d)        Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 5 grup 5-osobowych. 

Zadanie 3:

 • a)        Podnosimy kompetencje przyrodnicze metodą eksperymentu – 2 grupy 8-osobowe;
 • b)        Mistrz przedmiotów przyrodniczych – eksperymentator – 2 grupy 8-osobowe;
 • c)        Koło młodego przyrodnika „Poprzez eksperyment poznaję świat” – 5 grup 8-osobowych;
 • d)        2 wyjazdy do Bydgoszczy na zajęcia w ZOO w Myślęcinku i Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy.

2)   Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy będą mogli wziąć udział w następujących zajęciach pozalekcyjnych:

Zadanie 1:

 • a)        Z językiem angielskim w świat – 1 grupa 8-osobowa;
 • b)        Z matematyką za pan brat –2 grupy 8-osobowe.

Zadanie 2:

 • a)        Zajęcia wyrównawcze z matematyki – 2 grupy 8-osobowe;
 • b)        Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego – 1grupa 8-osobowa;
 • c)        Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego – 1 grupa 8-osobowa:
 • d)        Zajęcia logopedyczne – 4 grupy 4-osobowe;
 • e)        Terapia pedagogiczna – 1 grupa 7 osobowa:
 • f)         Socjoterapia-kształtowanie postaw społecznych – 1 grupa 7-osobowa:
 • g)        Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 2 grupy 5-osobowe.

Zadanie 3:

 • a)        Podnosimy kompetencje przyrodnicze metodą eksperymentu – 2 grupy 8-osobowe;
 • b)        Mistrz przedmiotów przyrodniczych – eksperymentator – 2 grupy 8-osobowe;
 • c)        Koło młodego przyrodnika „ Poprzez eksperyment poznaję świat” – 1 grupa 8-osobowa;
 • d)        1 wyjazd do Bydgoszczy na zajęcia w ZOO w Myślęcinku i Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy.

3)   Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zamartem będą mogli wziąć udział w następujących zajęciach pozalekcyjnych:

Zadanie 1:

 • a)    Z językiem angielskim w świat – 1 grupa 8-osobowa;
 • b)    Z matematyką za pan brat –2 grupy 8-osobowe.

Zadanie 2:

 • a)        Zajęcia wyrównawcze z matematyki –3 grupy 8-osobowe;
 • b)        Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego – 1grupa 8-osobowa;
 • c)        Zajęcia logopedyczne – 2 grupy 4-osobowe;
 • d)        Terapia pedagogiczna – 1 grupa 5-osobowa;
 • e)        Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 1 grupa 5-osobowa. 

Zadanie 3:

 • a)        Podnosimy kompetencje przyrodnicze metodą eksperymentu – 2 grupy 8-osobowe;
 • b)        1 wyjazd do Bydgoszczy na zajęcia w ZOO w Myślęcinku i Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy. 

 

Uczeń może wziąć udział w więcej niż jednej formie zajęć. 

Rekrutacja do form wsparcia opisanych w §4 ust. 6 odbędzie się w okresie od 01.02.2019r. – 31.12.2019r. 

Kryteria rekrutacji uczniów: 

a) FORMALNE:

    - przynależność do określonej grupy uczestników, opisanych w §2, status ucznia w danej szkole podstawowej;

    - złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych, tj. deklaracji uczestnictwa w projekcie – wzór stanowi zał. nr 1, formularza zgłoszenia do udziału w projekcie – wzór stanowi zał. nr 1 do deklaracji, oświadczenia uczestnika projektu – wzór stanowi zał. nr 2 do deklaracji;

b) MERYTORYCZNE:  

 1. -       wyniki w nauce -oceny cząstkowe  na półrocze  roku szkolnego 2018/19 (zad. 1, 3 – ocena celująca – 3 pkt., bardzo dobra – 2 pkt., dobra – 1 pkt.; zad. 2 – ocena niedostateczna – 3 pkt., dopuszczająca – 2 pkt., dostateczna – 1 pkt.);
 2. -       w zad. 2 pierwszeństwo mają uczniowie o SPE: orzeczenie PPP – 3 pkt., opinia PPP – 2 pkt., wskazanie n-la/pedagoga – 1 pkt.;
 3. -       w zad. 1, 2 i 3 pierwszeństwo mają uczniowie klas VIII – 2 pkt.;
 4. -       punkty mogą się sumować.
 5. Dokumenty, o których mowa w §4 ust. 9a muszą zostać podpisane przez ucznia, i przez  rodzica/opiekuna prawnego. 
 6. Składanie dokumentów prowadzone będzie w każdej szkole bezpośrednio do Koordynatora szkolnego. 
 7. Celem zapewnienia uczniom równego dostępu, rekrutacja prowadzona będzie dla każdej szkoły oddzielnie według ustalonego ze szkołami parytetu liczby miejsc na poszczególne formy wsparcia. 
 8. Komisja Rekrutacyjna w oparciu o złożone deklaracje uczestnictwa w projekcie i kryteria ustala listy uczniów. 
 9. Uczestnicy zostaną uszeregowani według liczby punktów od największej do najmniejszej w danej grupie. Osoby z największą liczbą punktów zostaną zakwalifikowane na listę uczestników zajęć. 
 10. W przypadku równych wyników rekrutacji po uwzględnieniu warunków opisanych w ust. 14 decyduje kolejność zgłoszeń. 
 11. Weryfikacja ww. kryteriów prowadzona będzie na podstawie oświadczeń ucznia oraz dokumentów od dyrektora szkoły (Poświadczenie dyrektora szkoły - wzór stanowi zał. nr 2). 
 12.  Po zakończeniu rekrutacji dyrektorzy szkół w Gminie Kamień Krajeński składają do biura projektu listy uczestników projektu (wzór stanowi zał. nr 3) z wypełnionymi dokumentami rekrutacyjnymi, tj. deklaracją uczestnictwa w projekcie, formularzem zgłoszenia do udziału w projekcie, oświadczeniem uczestnika projektu. 
 13. Wszystkie osoby, które złożą dokumenty rekrutacyjne zostaną powiadomione o wynikach rekrutacji ustnie w szkole przez Koordynatorów szkolnych. 
 14. Lista uczniów zakwalifikowanych na poszczególne zajęcia dostępna będzie u szkolnego koordynatora projektu. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację projektu na terenie szkoły do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych. 
 15.  Skreślenie z listy uczestników zajęć następuje w przypadku:

a)   opuszczenia przez zakwalifikowanego uczestnika powyżej 30% zajęć pozalekcyjnych

b)   przerwania przez zakwalifikowanego uczestnika udziału w projekcie,

c)    utraty statusu ucznia w danej szkole,

d)   w przypadku innych losowych wydarzeń. 

16. Koordynator szkolny w danej szkole objętej wsparciem po przeprowadzonej rekrutacji zobowiązany jest do sporządzenia Protokołu z rekrutacji. 

17. Administratorem danych osobowych jest Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, reprezentowany przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, mającego siedzibę przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń oraz minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

 5. PRAWA  I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

 

 1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do:

   1) bezpłatnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu, który współfinansowany jest 

      przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

  2) bezpłatnego korzystania z pomocy dydaktycznych wykorzystywanych do zajęć, w których uczestniczy

      w ramach Projektu,

   3) zapoznania się z programem oraz wymogami każdej wybranej przez uczestnika formy wsparcia,

  4) wyboru oferty zgodnej z indywidualnymi potrzebami rozwojowym i edukacyjnymi oraz możliościami

      psychofizycznymi,

   5) uzyskiwania informacji zwrotnej na temat swoich postępów w trakcie realizacji danej formy wsparcia.

 

 1. Uczestnik projektu jest zobowiązany do:

   1) regularnego i aktywnego uczestniczenia w formach wsparcia, na które został zakwalifikowany oraz

        ukończenia wybranych form wsparcia wypełniania testów sprawdzających wiedzę,

   2) udziału w weryfikacji umiejętności i wiedzy (kompetencji) zdobytych podczas uczestniczenia w

       wybranych formach wsparcia(testu/sprawdzianu/egzaminu zaplanowanego dla danej formy wsparcia),

   3) składania dodatkowych oświadczeń w trakcie realizacji projektu, niezbędnych do uczestnictwa w

       projekcie,

   4) udostępniania swoich danych osobowych na potrzeby projektu,

   5) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt, urządzenia i pomoce

      dydaktyczne wykorzystywane w trakcie realizacji projektu.

  6) do bieżącego informowania o zmianach danych zawartych w dokumentacji rekrutacyjnej, w tym w

      szczególności w danych teleadresowych,

  7) do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a przystąpienie do procesu rekrutacji

     jest równoznaczne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem przedmiotowego Regulaminu.

 

 1. Uczestnik projektu ponosi odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

 

6. ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

 Wnioskodawca zamierza poinformować członków Zespołu Zarządzającego oraz personel projektu o sposobach zmniejszania korzystania z zasobów naturalnych przy realizacji projektu. W ramach  wszystkich zaplanowanych zajęć prowadzący zajęcia przekażą uczniom informacje na temat zrównoważonego rozwoju celem uświadomienia uczniom odpowiedzialności za środowisko naturalne. Programy zajęć będą uwzględniały tematykę zrównoważonego rozwoju, w tym szczególności zasady oszczędności energii, powtórnego wykorzystania surowców oraz zmniejszenia korzystania zasobów naturalnych, przede wszystkim wykorzystywanie i posługiwanie się TIK oraz materiałami dydaktycznymi onilne (e-podręczniki, e-materiały).

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad realizacją projektu sprawował będzie Koordynator Projektu przy współpracy Koordynatorów szkolnych i Dyrektorów szkół.
 2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie lub wprowadzenia dodatkowych zmian.
 3. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej.
 4. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.
 5. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Koordynator Projektu.

  

Załączniki:

 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie;

         1) Formularz uczestnika,

          2) Oświadczenie uczestnika,

 1. Poświadczenie dyrektora szkoły;
 2. Lista uczestników,