I. Podstawa prawna

art. 9b ust.2 i 3 lub 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela  i § 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

II. Wymagane dokumenty

1.

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

2.

Załączniki:

 

a)

kopie dokumentów potwierdzających pełne kwalifikacje tj. zawodowe i pedagogiczne poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

 

b)

kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

 

c)

kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczona przez dyrektora za zgodność z oryginałem;

 

d)

kopia oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

 

e)

zaświadczenie dyrektora szkoły.


III. Opłaty

Nie pobiera się.

 

IV. Termin

Nauczyciele, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
-    do dnia 30 czerwca danego roku, otrzymają decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu w terminie do dnia 31 sierpnia  danego roku,
-    do dnia 31 października danego roku, otrzymają decyzje o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

 

V. Jednostka odpowiedzialna

Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński, pok. 38, tel. 52 389-45-37

 

VI. Tryb odwoławczy

Od decyzji – aktu nadania  stopnia nauczyciela mianowanego  służy  stronie odwołanie do Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy, za pośrednictwem  Burmistrza Kamienia Krajeńskiego,  w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

VII. Dodatkowe informacje

Postępowanie egzaminacyjne zakończone jest wydaniem decyzji administracyjnej przez Burmistrza Kamienia Krajeńskiego o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Druki

1) Wniosek - .docx; Wniosek - .pdf