NABÓR DO NOWOUTWORZONEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 

w ramach projektu  „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”

w  roku szkolnym 2019/2020

 

Projekt pn. „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe  Poddziałanie 10.02.01 Wychowanie przedszkolne.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Organizatorze – rozumie się przez to Gminę Kamień Krajeński  z siedzibą w Kamieniu Krajeńskim, pl. Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński , tel. 52 389-45-37;
 2. Projekcie – rozumie się przez to projekt pt. „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w terminie od 1 lipca 2019r. do 31 sierpnia 2020r. w Przedszkolu Samorządowym w Kamieniu Krajeńskim wchodzącym w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim;
 3. Uczestniku projektu – rozumie się przez to dziecko, które zostało zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie; 

4.Koordynatorze projektu – osoba zarządzająca projektem, odpowiedzialna m.in. za wdrażanie działań zawartych w projekcie zgodnie z harmonogramem realizacji projektu oraz szczegółowym budżetem projektu.

 

2. REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 1. Kryteria rekrutacji:

  1) obligatoryjne: 

 1.   a) kryteria zgodne z kryteriami określonymi  w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)  tzw. kryteria ustawowe oraz kryteriami określonymi w uchwale Uchwała Nr XXVI/ 162 /2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim  z dnia 30 marca 2017 r.  

  2) dodatkowe: 

    a)pierwszeństwo mają dzieci z rocznika 2016 i 2017 (jeśli ukończyły w dniu 1 września 2019 roku 2,5 roku);

    b)nie przyjęte w I turze naboru do przedszkola;

 1. c) rodzice dostarczyli komplet dokumentacji rekrutacyjnej w ramach naboru do nowej grupy przedszkolnej;
 2. d) dziecko posiada opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju lub orzeczenie o niepełnosprawności z PPP.
 3. Procedura rekrutacji uczestników projektu:

 1) O kwalifikacji będzie decydowała przyznana liczba punktów wynikających z kryteriów obligatoryjnych i dodatkowych.

 2) W przypadku przyznania równej liczby punktów o miejscu dziecka na liście decydować będzie ilość punktów za to, czy rodzice pracują, a następnie wcześniejsza data urodzenia.

 3) W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci niepełnosprawne i te które podlegają kryteriom z ustawy.

 4) Przewiduje się utworzenie listy rezerwowej. Dzieci z listy rezerwowej zostaną przyjęte do projektu w przypadku, gdy powstaną wolne miejsca.

5) Informacja o rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.oswiatakamienkrajenski.pl oraz na tablicy ogłoszeń obok Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim.

 6) Rodzice/ opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do złożenia:

  a)Karty zgłoszenia dziecka do Nowo Utworzonego Oddziału Przedszkolnego (załącznik nr 1),

  b)Deklaracji udziału w projekcie (załącznik nr 2),

  c)Oświadczenia uczestnika projektu (załącznik nr 3),

  d)Zgody na rozpowszechnianie wizerunku (załącznik nr 4),

  e)Umowa o współpracy (załącznik nr 5).

W/w dokumenty będą dostępne od dnia 01.07.2019 r.  w Przedszkolu Samorządowym w Kamieniu Krajeńskim oraz na stronie internetowej www.oswiatakamienkrajenski.pl

 7) Rekrutacja dzieci do udziału w projekcie trwa od dnia 01.07.2019r. do  28.08.2019r. 

 8) Lista dzieci przyjętych do Nowo utworzonego oddziału przedszkolnego zostanie wywieszona  w Przedszkolu Samorządowym w Kamieniu Krajeńskim w dniu 30 sierpnia 2019r.

 9)W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest mniejsza od liczby miejsc według założeń projektu, odbędzie się nabór uzupełniający w trakcie trwania projektu.

 10)Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości.

 11)Rodzic/opiekun dziecka jest zobowiązany do zgłoszenia do Biura Projektu lub przedszkola rezygnacji z udziału w projekcie oraz dłuższych nieobecności dziecka w zajęciach.

 1. Komisja Rekrutacyjna:

  1)Powołana Komisja Rekrutacyjna składa się z:

   a)Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim, który jest Koordynatorem projektu, 

   b)Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim,

   c)nauczyciela Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim.

Komisji Rekrutacyjnej przewodniczy Koordynator projektu.

  2) Komisja Rekrutacyjna prowadzi dokumentację stosowną do rekrutacji.

  3) Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego załącza listę dzieci

przyjętych do nowo utworzonego oddziału oraz listę rezerwową.

 

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia naruszenia niniejszego Regulaminu należy przekazać Koordynatorowi projektu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez czas trwania projektu

 

 

 

Załączniki:

1.Karta zgłoszenia dziecka do Nowo Utworzonego Oddziału Przedszkolnego;

2.Deklaracja uczestnictwa w projekcie;

3.Oświadczenie uczestnika projektu;

4.Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku.

5.Umowa o współpracy.