Nazwa projektu: Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński

Okres realizacji projektu:  od 01.07.2019 r. do 29.11.2020 r.

Wydatki kwalifikowalne:  396 953,75 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 337 410,68 zł

 

Program:  Program operacyjny RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja. Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe.  Poddziałanie RPKP.10.02.01 Wychowanie przedszkolne

 

Cel projektu: Utworzenie nowych 25 miejsc przedszkolnych, wsparcie pomocą 3 niepełnosprawnych dzieci, wsparcie 110 dzieci poprzez udział w zajęciach dodatkowych, podniesienie kompetencji 8 nauczycieli w okresie 01.07.2019 r. - 29.11.2020 r. 

 

Zadania projektowe:

 

1. Adaptacja do potrzeb utworzenia 1 oddziału przedszkolnego w PS w Kamieniu Krajeńskim i jego funkcjonowania w zakresie podstawy programowej w okresie od 01.09.2019 r. do 29.11.2020 r. 

2. Realizacja zajęć dodatkowych.

3. Podniesienie kompetencji przez nauczycieli przedszkola w okresie od 01.09.2019 r. do 29.11.2020 r. 

  

Szczegółowy regulamin projektu oraz terminy i zasady rekrutacji dostępne będą na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim www.oswiatakamienkrajenski.pl w lipcu 2019 r.

  

Informacje na temat zamówień publicznych w ramach projektu dostępne będą na stronie https://mst-kamien-krajenski.rbip.mojregion.info/typy-tresci/zamowienia-publiczne/ lub na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ (o ile dotyczy).