PODSTAWA PRAWNA: 

 1. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 
 2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
 3. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzona przez Gminę Kamień Krajeński obejmuje niepubliczne:

 • przedszkola,
 • punkty przedszkolne,
 • zespoły wychowania przedszkolnego,
 • szkoły podstawowe,
 • szkoły ponadgimnazjalne i szkoły ponadpodstawowe,
 • szkoły i placówki specjalne,
 • placówki kształcenia ustawicznego,
 • placówki kształcenia praktycznego,
 • placówki oświatowo-wychowawcze,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Niepubliczne szkoły i placówki mogą zakładać i prowadzić:

 • osoby prawne
 • osoby fizyczne (każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych).

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Kamień Krajeński jest dokonywany na podstawie pisemnego zgłoszenia. Zgłoszenie do ewidencji zawiera:

1) określenie nazwy szkoły lub placówki,

2) określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,

3) informację o siedzibie placówki (adres, numer telefonu);

4) informację o miejscu prowadzenia  placówki (adres, numer telefonu);

5) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;

6) określenie daty rozpoczęcia funkcjonowania szkoły lub placówki;

7) informację, czy szkoła (dotyczy szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej) ubiega się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności;

8) Formularz zawierający dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (dane uzupełniające do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO).

 

DO ZGŁOSZENIA NALEŻY DOŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

1) statut szkoły lub placówki podpisany przez osobę uprawnioną, opracowany zgodnie z art. 172 ustawy Prawo oświatowe, a w przypadku punktu projekt organizacji wychowania przedszkolnego

2) listę pracowników pedagogicznych z podaniem informacji dotyczących ich kwalifikacji, przewidzianych do zatrudnienia w szkole/placówce oraz wskazanie osoby pełniącej funkcję dyrektora szkoły/placówki;

3) zobowiązanie do przestrzegania art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe w przypadku ubiegania się o nadanie szkole uprawnień szkoły publicznej;

4) informację o warunkach lokalowych - zgodnie z art. 168 ust 4 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe zapewniających:

 1. a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 2. b) realizację innych zadań statutowych,
 3. c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
 4. d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;

5) pozytywną opinię Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty; 

6) pozytywną opinię Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w przypadku młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych;

7) pozytywną opinię Ministra Zdrowia w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe ministrem właściwym jest minister do spraw zdrowia;

8) formularz zawierający dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeńskim

 

OPŁATY

Postępowanie to jest wolne od opłat administracyjnych i skarbowych.

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zostaje wydane w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego zgłoszenia.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:

1) zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w art. 168 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe albo podane w nim dane są błędne i mimo wezwania nie zostało uzupełnione albo poprawione w wyznaczonym terminie;

2) statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony. W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji Zgłaszającemu służy prawo wniesienia odwołania do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Uzyskanie przez szkołę niepubliczną uprawnień szkoły publicznej zgodnie z art. 176 ustawy Prawo oświatowe następuje po spełnieniu warunków określonych w art. 14 ust. 3 wymienionej ustawy. Szkoła uzyskuje uprawnienia szkoły publicznej na mocy decyzji administracyjnej wydanej przez Burmistrza Kamienia Krajeńskiego na podstawie pozytywnej opinii Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 

INNE INFORMACJE

 

Dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji

Zgodnie z art. 168 ust.13 ustawy Prawo oświatowe zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po dokonaniu wpisu do ewidencji osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić Burmistrzowi Kamienia Krajeńskiego w ciągu 14 od ich powstania. Informację pisemną w tej sprawie osoba prowadząca składa w Miejsko Gminnym Zespole Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim.

 

Wykreślenie z ewidencji

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

1) niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,

2) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,

3) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki lub organu prowadzącego tę szkołę lub placówkę jest niezgodna z przepisami ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutem, a w szkole podstawowej oraz szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej - również w przypadku, gdy nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art. 14 ust. 3 Prawo oświatowe, jeżeli szkoła lub placówka lub osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny i nie usunęła w terminie uchybień, o których mowa w art. 180 ust. 2 wymienionej ustawy,

4) dokonania wpisu z naruszeniem prawa,

5) zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż 3 miesiące,

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.

 

Likwidacja szkoły/placówki

1) Szkołę lub placówkę może zlikwidować osoba prowadząca z końcem roku szkolnego.

2) Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów oraz Burmistrza Kamienia Krajeńskiego (pisemna informacja złożona w Miejsko Gminnym Zespole Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim)

3) Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.

4) Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.