Decyzje na stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022

wydawane będą

od dnia  9 listopada 2021 r.  w pok. 37

 

Wypłata stypendium szkolnego  za

miesiące wrzesień - grudzień 2021 r.

odbędzie się w dniu 14 grudnia 2021 r.

 

Termin rozliczenia stypendium szkolnego 

za miesiące wrzesień - grudzień 2021 r. do  31 stycznia 2022 r.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO

na rok szkolny 2021/2022

Wnioski na stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Kamień Krajeński na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane będą

od 16 sierpnia 2021 r. do 15 września 2021 r.

 

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz
  2. Uchwałą Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim nr XVIII/128/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kamień Krajeński (Dz.U.Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r., poz. 1944).

 

 

Pomoc materialna przysługuje:

  1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

W związku z otrzymaniem dodatkowych środków na realizację stypendiów szkolnych,

zgodnie z Aneksem Nr 1/S/2021 z dnia 14.06.2021 r. do umowy Nr 96/S/2021 z dnia 22.04.2021 r.

zostaną wydane nowe decyzje z kwotą miesięczną stypendiów wynoszącą dla wszystkich grup dochodowych

248,00 zł na dziecko.

Wypłata wyrównania stypendium szkolnego za miesiące styczeń – czerwiec 2021 r.  odbędzie się w dniu 06 lipca 2021 r.

Ostateczny termin rozliczenia stypendium szkolnego za miesiące styczeń – czerwiec 2021 r.  upływa 23.07.2021 r.

 

Decyzje na stypendia szkolne wydawane będą
od dnia  13 kwietnia 2021 r.  w pok. 37

 

Wypłata stypendium szkolnego  za miesiące styczeń - kwiecień 2021 r.

odbędzie się w dniu 6 maja 2021 r.

  

Termin rozliczenia stypendium szkolnego za miesiące styczeń - kwiecień 2021 r.

do dnia 28 maja 2021 r.

_____________________________________

 

Wypłata stypendium szkolnego za miesiące maj - czerwiec 2021 r.

odbędzie się w dniu 14 czerwca 2021 r.

 

Termin rozliczenia stypendium szkolnego za miesiące maj - czerwiec 2021 r.

do dnia 9 lipca 2021 r.

Od 23 listopada 2020 r. (poniedziałek) będzie można odbierać decyzje

na stypendium szkolne na okres od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.

w pok. nr 37 w godzinach od 8.30 do 11.30.

  

Wypłata stypendium szkolnego odbędzie się:

14 grudnia 2020 r. 

za miesiące  wrzesień - grudzień 2020 r.

  

Termin rozliczenia się z pobranego stypendium

za miesiące wrzesień-grudzień 2020 r.

- 31.01.2021 r.