Regulamin pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenie rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania

 

1.1. W budżecie gminy przeznacza się środki finansowe w wysokości 0,3 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

 1. Środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli określane są na każdy rok w planach finansowych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamień Krajeński.

2.1. Środki finansowe wymienione w § 1 tworzą fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

 1. Środkami finansowymi stanowiącymi fundusz zdrowotny dla nauczycieli dysponuje dyrektor placówki oświatowej.
 2. Fundusz zdrowotny przeznacza się na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę lub rentę korzystających z opieki zdrowotnej.
 3. Obsługę finansowo-księgową funduszu zdrowotnego prowadzić będzie Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim.
 4. Dyrektor przyznaje zasiłki (zapomogi) pieniężne na podstawie złożonych wniosków.
 5. Wypłata zasiłków pieniężnych następuje po wcześniejszej akceptacji tych wniosków przez organ prowadzący szkołę lub placówkę oświatową.
 6. Wnioski w sprawie pomocy zdrowotnej, nauczyciel składa w szkole, która jest podstawowym miejscem pracy.
 7. Zlecenia do jednostki, o której mowa w ust. 4, na wypłatę zasiłków dokonuje dyrektor placówki.

3.1. Osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu na pomoc zdrowotną są:

1) nauczyciele zatrudnieni, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kamień Krajeński.

2) nauczyciele emeryci i renciści z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kamień Krajeński, korzystających z opieki zdrowotnej, zwanych dalej nauczycielami.

 1. Warunek dotyczący zatrudnienia uważa się za spełniony również jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w kilku szkołach, w każdej w wymiarze mniejszym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

4.1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie świadczenia (zasiłku) pieniężnego realizowanego zgodnie ze złożonym wnioskiem.

 1. Pomoc, o której mowa w ust. 1 jest zapomogą o charakterze socjalnym.
 2. Zasiłki wypłacane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej zwolnione są od podatku dochodowego na podstawie odrębnych przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - jako zapomogi losowe z tytułu długotrwałej choroby.
 3. Zasiłki nie stanowią podstawy wymiaru składek ani na ubezpieczenia społeczne, ani na ubezpieczenia zdrowotne - na podstawie odrębnych przepisów w zakresie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

5. Ze środków finansowych mają prawo korzystać nauczyciele, w związku z:

1) przewlekłą chorobą;

2) zwrotem (częściowym lub całkowitym) kosztów zakupu leków;

3) leczeniem się u specjalistów w tym poza miejscem zamieszkania;

4) chorobą nieuleczalną;

5) długotrwałym leczeniem szpitalnym;

6) korzystaniem z leczenia sanatoryjnego;

 

6.1. Wniosek o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną musi być poparty:

1) zaświadczeniem lekarskim lub rachunkami za leczenie;

2) oświadczeniem o przeciętnych dochodach (brutto) na jednego członka rodziny ze wszystkich źródeł przychodu osiągniętych z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających okres ubiegania się o pomoc zdrowotną;

3) odpowiednim uzasadnieniem;

 1. Wniosek może złożyć zainteresowany nauczyciel, nauczycielskie związki zawodowe i rady pedagogiczne.
 2. Wniosek o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

7.1. Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę nie tylko wysokość dodatkowych kosztów poniesionych przez nauczyciela w związku z przeprowadzeniem leczenia, ale również całokształt okoliczności wpływających na sytuację materialną (choroba przewlekła, konieczność dalszego leczenia w domu, stosowanie specjalnej diety, zapewnienie dodatkowej opieki dla chorego itp.).

 1. Wysokość zasiłku zależy od możliwości finansowych funduszu.
 2. Uprawniony może skorzystać z pomocy zdrowotnej raz w roku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach ciężkiej, przewlekłej lub nieuleczalnej choroby - więcej niż raz.

 

8.1. Wnioski w sprawie przyznania zasiłku pieniężnego należy składać w terminach:

1) do 15 marca;

2) do 15 czerwca;

3) do 15 września;

4) do 30 listopada;

 1. Rozpatrywanie wniosków przez dyrektora szkoły odbywać się będzie raz na kwartał w terminach: do 30 marca, do 30 czerwca, do 30 września i do 15 grudnia danego roku budżetowego.

 

9. Decyzja o odmowie przyznania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną musi być uzasadniona i przekazana w formie pisemnej osobie zainteresowanej.

 

 

Załącznik