UCHWAŁA  Nr  XXIX/ 235 /2009

RADY   MIEJSKIEJ  W  KAMIENIU  KRAJEŃSKIM

z  dnia  29  grudnia  2009  r.

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli.


Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800) uchwala się, co następuje:

      § 1.1. W budżecie Gminy Kamień Krajeński tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na wypłaty nagród przez :

1) organ prowadzący - 30% funduszu;

2) dyrektorów - 70 % funduszu.

      2. Nagrody nauczycielom przyznają:

1) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - Burmistrz

2) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - dyrektor szkoły;

 

      § 2. Nagroda, o której mowa w § 1, może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu przez niego w szkole co najmniej roku, który posiada wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej trzy z następujących kryteriów:

1)  w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej:

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne;

b)   podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji;

c)   osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów  do udziału w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem prze uczniów (zespołów uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich;

d)    posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce;

e)    przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe;

f)     prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach;

g)    organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe;

h)    prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży;

i)     osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami;

2)  w zakresie pracy opiekuńczej:

a)    zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych;

b)    prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu;

c)     organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,

d)    organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami;

3)   w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:

a)    udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego;

b)    udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela.

 

      § 3. 1. Nagrody, o których mowa w  § 1, przyznaje się z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły za zgodą Burmistrza może przyznać nagrodę w innym czasie według zasad określonych w niniejszym regulaminie.

      2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody występuje:

1) dyrektor szkoły - dla nauczycieli szkół prowadzonych przez organ prowadzący w gminie Kamień Krajeński,

2) dyrektor zespołu oświaty - dla dyrektora szkoły,

3) Burmistrz z własnej inicjatywy  -  dla nauczycieli i dyrektorów szkół,

4) zakładowa organizacja związkowa skupiająca nauczycieli - dla nauczycieli danej szkoły.

      3. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać dane kandydata do nagrody jak w załączniku do regulaminu.

      4. Wnioski o nagrodę Burmistrza lub nagrodę dyrektora szkoły składa się w terminie do 15 września każdego roku, bądź z miesięcznym wyprzedzeniem, jeżeli są przyznawane z innej okazji niż Dzień Edukacji Narodowej.

      5. Kopię decyzji o przyznaniu nagrody umieszcza się w aktach osobowych nauczyciela.

 

      § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi oraz dyrektorom szkół.

 

      § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.