UCHWAŁA NR XIV/102/2020

RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 30 stycznia 2020 r.

 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

 


Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6 a, 34 a, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi uchwala się, co następuje:

 

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Kamień Krajeński, zwany dalej regulaminem, który określa:

1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw;

3) wysokość i warunki przyznawania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród.

 

§2. Użyte w uchwale określenia oznaczają :

1) ustawa – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215);

2) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 416; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 922, z 2015 r. poz. 868, z 2016 r. poz. 1029, z 2017 r. poz. 630, z 2018 r. poz. 638 oraz z 2019 r. poz. 249, poz. 1587 i poz. 2441);

3) wynagrodzenie zasadnicze – należne nauczycielowi wynagrodzenie zasadnicze;

4) szkoła – podmiot zatrudniający nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest gmina Kamień Krajeński.

 

§3. Regulaminu nie stosuje się do pracowników szkół nie będących nauczycielami.

 

Rozdział 2.

Dodatek za wysługę lat

 

§4. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 ustawy.

  1. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku określa §7 rozporządzenia.

 

Rozdział 3.

Dodatek motywacyjny

 

5. 1. Ogólne warunki przyznania nauczycielom dodatku motywacyjnego określa §6 rozporządzenia.

2. Wyodrębnia się środki finansowe, z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla nauczyciela – w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym na jeden pełny etat  nauczyciela, a dla dyrektorów  szkół 10% tego wynagrodzenia.

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela wynosi od 3% do 15%, a dla dyrektorów szkół od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

4. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi burmistrz na okres 6 miesięcy w okresie od 1 września do końca lutego i od 1 marca do 31 sierpnia.

5. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

 1) uzyskiwanie osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych rezultatów dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami,

c) rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;

 2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z dodatkowym zadaniem lub zajęciem, w szczególności:

a) systematyczne i efektywne wykonywanie powierzonych zadań,

b) podnoszenie umiejętności zawodowych,

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

d) dbałość o estetykę wykorzystywanych pomieszczeń, sprawność pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

g) przestrzeganie dyscypliny pracy;

 3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy, a w szczególności :

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w komisjach powoływanych przez właściwe organy,

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

d) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

    6. Kryteriami przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektora są:

 1) stwarzanie warunków dla prowadzenia prawidłowej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły poprzez:

a) właściwe organizowanie pracy rady pedagogicznej,

b) zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji, doskonalenia zawodowego nauczycieli i awansu zawodowego nauczycieli,

c) systematyczne ocenianie pracy nauczycieli,

d) stwarzanie warunków do wprowadzania innowacji pedagogicznych,

e) zachęcanie nauczycieli i uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach,

f) właściwe sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

 2) racjonalne i zgodne z prawem gospodarowanie środkami finansowymi przydzielonymi szkole oraz pozyskiwanie środków pozabudżetowych;

 3) współpraca ze środowiskiem szkolnym i lokalnym, aktywizacja uczniów do udziału w imprezach publicznych;

 4) stwarzanie właściwych stosunków interpersonalnych i kreowanie twórczej atmosfery pracy;

 5) dbałość o czystość, estetykę szkoły i jej otoczenia;

 6) znajomość i stosowanie prawa oświatowego oraz prawa pracy;

 7) prawidłowe prowadzenie spraw kadrowych (zatrudnianie, zwalnianie, nagrody, kary itp.);

 8) wykazywanie zdolności i gotowości do podejmowania decyzji w zakresie swoich kompetencji;

 9) terminowe i rzetelne wykonywanie poleceń służbowych.

7. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora i nauczycieli oraz okres jego przyznawania ustala się uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których mowa w ust. 5 i 6.

 

Rozdział 4.

Dodatek funkcyjny

 §6. 1. Wykaz stanowisk i funkcji uprawniających do dodatku określa §5 rozporządzenia.

  1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, jak również nauczycielowi, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły lub powierzono te obowiązki w zastępstwie, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości nie niższej jak 10 % i nie wyższej niż 60 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego przez nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym w zależności od wielkości i stopnia złożoności organizacji szkoły.
  2. Ustala się następujące stawki dodatków funkcyjnych:

 

L.p.

Stanowisko kierownicze lub pełniona funkcja

Wysokość dodatku wyrażona w % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym lub kwota w zł

1

Dyrektor szkoły/zespołu o liczbie oddziałów:

a)do 7 oddziałów;

b)od 8 do 12 oddziałów;

c)powyżej 12 oddziałów.

 

10 – 30 %

30 – 50 %

40 – 60 %

2

Wicedyrektor szkoły/zespołu o liczbie oddziałów:

a)od 10 do 12 oddziałów;

b)powyżej 12 oddziałów.

 

25 – 30 %

 30 – 40 %

3

Opiekun stażu

3 %

4

Doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant

do 35 %

5

Wychowawca klasy, nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym

300,00 zł

 

 

  1. Dodatek funkcyjny dyrektorowi szkoły ustala burmistrz, a osobom pełniącym inne stanowiska w szkole, ustala dyrektor szkoły.

 

Rozdział 5.

Dodatek za warunki pracy

 §7. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach, określonych w §8 i §9 rozporządzenia.

  1. Wysokość dodatku wynosi:

1) za nauczanie indywidualne w domu dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego, dziecka uczestniczącego w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, przysługuje dodatek  w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela;

2) za zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w klasach łączonych szkół podstawowych, zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły przysługuje dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela;

3) za udział lub prowadzenie wycieczki szkolnej trwające powyżej 1 dnia nauczycielowi przysługuje dodatek pieniężny w wysokości 100,00 złotych brutto za każdy dzień pracy.

 

 

Rozdział 6.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 

 §8. 1. Godziny ponadwymiarowe przydziela się w planie organizacyjnym szkoły, a godziny doraźnych zastępstw przydziela dyrektor szkoły.

  1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnych zastępstw ustala się dzieląc sumę stawki przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za warunki pracy przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw.
  2. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć krótszy niż 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się jako pełną godzinę.

 

 

Rozdział 7.

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

 §9. 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród przyznaje się na podstawie Uchwały Nr XXIX/235/2009 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli i wypłaca z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach, nagroda może być przyznana i wypłacona w innym czasie.

  1. Wysokość nagrody burmistrza nie może być wyższa niż 150 % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym.
  2. Wysokość nagrody dyrektora szkoły nie może być wyższa niż 100 % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

 

Rozdział 8.

Postanowienia końcowe

§10. Traci moc uchwała Nr XXIX/234/2009 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

§11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.