I. Podstawa prawna

art. 70a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w związku z §5 i §6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe

II. Wymagane dokumenty

1.

Wniosek o dofinansowanie opłat za studia / kursy kwalifikacyjne / inne formy nadające kwalifikacje

2.

Załączniki:

 

a)

kopia dyplomu ukończenia studiów/kursu kwalifikacyjnego/innej formy nadającej kwalifikacje lub aktualne zaświadczenie szkoły wyższej/akredytowanej placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli potwierdzającym, że wnioskodawca kształcąc się w ww. szkole/placówce na określonym kierunku, zakończył semestr/kurs kwalifikacyjny/inną formę nadającą kwalifikacje, o której dofinansowanie się ubiega,

 

b)

zaświadczenie szkoły wyższej/akredytowanej placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli określające daty, tj. dzień/miesiąc/rok zakończenia: każdego semestru studiów/kursu kwalifikacyjnego/szkolenia branżowego/innej formy nadającej kwalifikacje, o którą wnioskuje nauczyciel

 

c)

kserokopia wpłaty wystawiona na nauczyciela potwierdzająca uiszczenie opłaty, np. wydruk potwierdzenia dokonania przelewu/wpłaty gotówkowej, zaświadczenie lub dowód księgowy w rozumieniu obowiązujących przepisów Ustawy o rachunkowości, zawierający dane wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 1-4 ustawy

 

d)

druk polecenia wyjazdu służbowego(delegacji) wystawiony przez dyrektora przedszkola/szkoły wraz z potwierdzeniem szkoły wyższej/akredytowanej placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli określającym daty, tj. dzień/miesiąc/rok udziału zajęciach oraz ewidencją przebiegu pojazdu lub biletami komunikacji publicznej.

 

 

 


III. Opłaty

Nie pobiera się.

 

IV. Termin

Nauczyciele składają wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego w dwóch terminach:

1) do 31 maja,

2) do 30 listopada.

 

V. Jednostka odpowiedzialna

Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński, pok. 37, tel. 52 389-45-36

 

VI. Tryb odwoławczy

Brak trybu odwoławczego.

W przypadku odmowy przyznania dofinansowania nauczyciel otrzymuje pisemne powiadomienie wraz z uzasadnieniem.

Dofinansowania będą przyznawane do wyczerpania puli środków zaplanowanych na dany rok budżetowy.

 

VII. Dodatkowe informacje

Wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego rozpatrywane są przez Burmistrza Kamienia Krajeńskiego dwa razy w roku: 

1) do 30 czerwca,

2) do 31 grudnia.

 

Treść aktualnego Zarządzenia Burmistrza Kamienia Krajeńskiego w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz określenia zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i w szkołach dla których Gmina Kamień Krajeński jest organem prowadzącym wraz z załącznikami.

 

Druki:

1) Wniosek - 2024  - docx

2) Wzór umowy z nauczycielem - 2024 - docx,