Darmowe zajęcia on-line z matematyki dla wszystkich uczniów klas ósmych

 

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego  podjął decyzję o zakupie dla wszystkich uczniów 8 klas ze szkół w Gminie Kamień Krajeński zajęć przygotowujących do egzaminu z matematyki.

 

Wszyscy uczniowie będą mogli nieodpłatnie korzystać z 25 lekcji on-line. Lekcje, które się już odbyły będą dostępne w ramach abonamentu na VOD lecturusjunior.pl bez ograniczeń do ostatniego dnia egzaminów.

 

8-klasiści z Gminy Kamień Krajeński pod okiem nauczycieli z grupy Superbelfrzy RP, będą przygotowywać się do najważniejszego egzaminu wykorzystując swoje wielkie doświadczenie w używaniu nowych technologii i komunikacji on-line z dużymi grupami uczniów.

Wszystkie zajęcia będą się odbywać zgodnie z podstawą programową MEN.

 

Kody będą udostępnione uczniom poprzez dzienniki elektroniczne. W razie problemów prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły. Instrukcja pierwszego uruchomienia dostępna jest pod tym linkiem.

 

Dodatkowe instrukcje użytkownika (dołączenie do lekcji on-line oraz oglądanie lekcji z biblioteki vod) dostępne są pod linkiem https://lecturusjunior.pl/pl/i/Uczestnictwo-w-lekcjach/16 

 

Drodzy uczniowie wykorzystajcie ta szasnę i wspólnie ZRÓBMY WYNIK!!!

 

 

 

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów:

1) Szkoły Podstawowej Im. Władysława Broniewskiego W Dużej Cerkwicy

2) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej I Przedszkola Samorządowego W Kamieniu Krajeńskim

 

https://mst-kamien-krajenski.rbip.mojregion.info/1839/603/ogloszenie-konkursow-na-stanowiska-dyrektorow-szkol-dla-ktorych-gmina-kamien-krajenski-jest-organem-prowadzacym.html

I. Podstawa prawna

art. 70a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w związku z §5 i §6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe

II. Wymagane dokumenty

1.

Wniosek o dofinansowanie opłat za studia / kursy kwalifikacyjne / inne formy nadające kwalifikacje

2.

Załączniki:

 

a)

kopia dyplomu ukończenia studiów/kursu kwalifikacyjnego/innej formy nadającej kwalifikacje lub aktualne zaświadczenie szkoły wyższej/akredytowanej placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli potwierdzającym, że wnioskodawca kształcąc się w ww. szkole/placówce na określonym kierunku, zakończył semestr/kurs kwalifikacyjny/inną formę nadającą kwalifikacje, o której dofinansowanie się ubiega,

 

b)

zaświadczenie szkoły wyższej/akredytowanej placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli określające daty, tj. dzień/miesiąc/rok zakończenia: każdego semestru studiów/kursu kwalifikacyjnego/szkolenia branżowego/innej formy nadającej kwalifikacje, o którą wnioskuje nauczyciel

 

c)

kserokopia wpłaty wystawiona na nauczyciela potwierdzająca uiszczenie opłaty, np. wydruk potwierdzenia dokonania przelewu/wpłaty gotówkowej, zaświadczenie lub dowód księgowy w rozumieniu obowiązujących przepisów Ustawy o rachunkowości, zawierający dane wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 1-4 ustawy

 

d)

druk polecenia wyjazdu służbowego(delegacji) wystawiony przez dyrektora przedszkola/szkoły wraz z potwierdzeniem szkoły wyższej/akredytowanej placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli określającym daty, tj. dzień/miesiąc/rok udziału zajęciach oraz ewidencją przebiegu pojazdu lub biletami komunikacji publicznej.

 

 

 


III. Opłaty

Nie pobiera się.

 

IV. Termin

Nauczyciele składają wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego w dwóch terminach:

1) do 31 maja,

2) do 30 listopada.

 

V. Jednostka odpowiedzialna

Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński, pok. 37, tel. 52 389-45-36

 

VI. Tryb odwoławczy

Brak trybu odwoławczego.

W przypadku odmowy przyznania dofinansowania nauczyciel otrzymuje pisemne powiadomienie wraz z uzasadnieniem.

Dofinansowania będą przyznawane do wyczerpania puli środków zaplanowanych na dany rok budżetowy.

 

VII. Dodatkowe informacje

Wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego rozpatrywane są przez Burmistrza Kamienia Krajeńskiego dwa razy w roku: 

1) do 30 czerwca,

2) do 31 grudnia.

 

Treść aktualnego Zarządzenia Burmistrza Kamienia Krajeńskiego w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz określenia zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i w szkołach dla których Gmina Kamień Krajeński jest organem prowadzącym wraz z załącznikami.

 

Druki:

1) Wniosek - 2024  - docx

2) Wzór umowy z nauczycielem - 2024 - docx,

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Prawni,

Przedstawiamy Państwu harmonogram rekrutacji do  przedszkola,  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych 2024 r.

 

Rekrutacja do przedszkola/oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025:

Harmonogram:

Zarządzenie Nr 4/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamień Krajeński na rok szkolny 2024/2025.

 

Kryteria Rekrutacji:

Uchwała Nr XXVI/162/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przy przyjęciu do oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym w Kamieniu Krajeńskim i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamień Krajeński oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i przyznania określonej liczby punktów.

 

Wnioski/druki:

 

Zarządzenie Nr 17/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 4 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej oraz zgłoszenia dziecka do publicznej szkoły.

 

 

Rekrutacja do szkół w roku szkolnym 2024/2025:

Harmonogram:

Zarządzenie Nr 5/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamień Krajeński na rok szkolny 2024/2025.

 

Kryteria Rekrutacji:

Uchwała Nr XXV/171/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamień Krajeński, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej.

 

Wnioski/druki:

Zarządzenie Nr 23/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej oraz zgłoszenia dziecka do publicznej szkoły.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Prawni,

Przedstawiamy Państwu harmonogram dyżurów przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2024 r.

Szczegółowe zasady zapisów na dyżur wakacyjny znajdują się w załączonym dokumencie oraz są dostępne w każdej placówce oświatowej.

Formularz o objęcie dziecka opieką podczas dyżuru wakacyjnego składają Państwo do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, do którego dziecko uczęszcza do dnia 12.06.2024 r.

Proszę o przemyślane zgłaszanie dziecka na dyżur, co umożliwi nam właściwą organizację pracy poszczególnych placówek.

Mamy nadzieję, że zaproponowane rozwiązanie ułatwi Państwu połączenie opieki nad dzieckiem z obowiązkami zawodowymi podczas wakacji.

 

L.p.

Placówka

Przerwa

Dyżur

od

do

od

do

1.        

Przedszkole Samorządowe w Kamieniu Krajeńskim

-

13 lipca 2024 r.

-

28 lipca 2024 r.

 

12 lutego 2024 r.

24 czerwca 2024 r.

29 lipca 2024 r.

 

25 lutego 2024 r.

12 lipca 2024 r.

31 sierpnia 2024 r.

2.        

Szkoła Filialna w Płociczu

-

24 czerwca 2024 r.

-

31 sierpnia 2024 r.

12 lutego 2024 r.

-

25 lutego 2024 r.

-

3.        

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zamartem

17 lutego 2024 r.

24 czerwca 2024 r.

25 lutego 2024 r.

 28 lipca 2024 r.

-

29 lipca 2024 r.

-

31 sierpnia 2024 r.

4.        

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy:

oddział w Dużej Cerkwicy

17 lutego 2024 r.

6 lipca 2024 r.

25 lutego 2024 r.

18 sierpnia 2024 r.

 

12 lutego 2024 r.

24 czerwca 2024 r.

19 sierpnia 2024 r.

 

18 lutego 2024 r.

 5 lipca 2024 r.

31 sierpnia 2024 r.

oddział w Dąbrówce

12 lutego 2024 r.

13 lipca 2024 r.

18 lutego 2024 r.

25 sierpnia 2024 r.

 

19 lutego 2024 r.

24 czerwca 2024 r.

26 sierpnia 2024 r.

 

25 lutego 2024 r.

12 lipca 2024 r.

31 sierpnia 2024 r.

 

Zarządzenie 4-2024- przerwy wakacyjne

Zasady dyżuru wakacyjnego 2024 r.

Formularz - dyżur wakacyjny 2024 r. - word

Formularz - dyżur wakacyjny 2024 r. - pdf