Burmistrz Kamienia Krajeńskiego 31 stycznia 2024 r. pożegnał ustępującą dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zamartem Panią Monikę Sabatowską.

Pani Monika Sabatowska pracowała w Szkole Podstawowej im. Marii  Konopnickiej w Zamartem od września 2018 roku jako nauczyciel języka angielskiego, od 1.12.2018 r. pełniła obowiązki dyrektora szkoły.

Pan Burmistrz podziękował Pani Dyrektor Monice Sabatowskiej za pracę, wszystkie podejmowane decyzje i wysiłki włożone w funkcjonowanie placówki. Podkreślił, że pełnienie tej funkcji wiązało się z licznymi wymaganiami i trudnościami. Życzył powodzenia w przyszłych zadaniach oraz satysfakcji z osiągnięć jakie będą spotykać  w  życiu zawodowym.

Od dnia 1 lutego 2024 r. obowiązki dyrektora w Szkole Podstawowej im. Marii  Konopnickiej w Zamartem przejmuje Pani Marzena Tuńska-Swobodzińska, która w listopadzie 2023 r. wygrała konkurs na to stanowisko.

Pan Burmistrz złożył gratulacje z okazji objęcia funkcji dyrektora szkoły, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności w podejmowaniu decyzji, inspirującej współpracy z gronem pedagogicznym, rodzicami oraz budowaniu pozytywnej atmosfery wśród uczniów.

 

 

 

I. Podstawa prawna

art. 70a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w związku z §5 i §6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe

II. Wymagane dokumenty

1.

Wniosek o dofinansowanie opłat za studia / kursy kwalifikacyjne / inne formy nadające kwalifikacje

2.

Załączniki:

 

a)

kopia dyplomu ukończenia studiów/kursu kwalifikacyjnego/innej formy nadającej kwalifikacje lub aktualne zaświadczenie szkoły wyższej/akredytowanej placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli potwierdzającym, że wnioskodawca kształcąc się w ww. szkole/placówce na określonym kierunku, zakończył semestr/kurs kwalifikacyjny/inną formę nadającą kwalifikacje, o której dofinansowanie się ubiega,

 

b)

zaświadczenie szkoły wyższej/akredytowanej placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli określające daty, tj. dzień/miesiąc/rok zakończenia: każdego semestru studiów/kursu kwalifikacyjnego/szkolenia branżowego/innej formy nadającej kwalifikacje, o którą wnioskuje nauczyciel

 

c)

kserokopia wpłaty wystawiona na nauczyciela potwierdzająca uiszczenie opłaty, np. wydruk potwierdzenia dokonania przelewu/wpłaty gotówkowej, zaświadczenie lub dowód księgowy w rozumieniu obowiązujących przepisów Ustawy o rachunkowości, zawierający dane wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 1-4 ustawy

 

d)

druk polecenia wyjazdu służbowego(delegacji) wystawiony przez dyrektora przedszkola/szkoły wraz z potwierdzeniem szkoły wyższej/akredytowanej placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli określającym daty, tj. dzień/miesiąc/rok udziału zajęciach oraz ewidencją przebiegu pojazdu lub biletami komunikacji publicznej.

 

 

 


III. Opłaty

Nie pobiera się.

 

IV. Termin

Nauczyciele składają wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego w dwóch terminach:

1) do 31 maja,

2) do 30 listopada.

 

V. Jednostka odpowiedzialna

Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński, pok. 37, tel. 52 389-45-36

 

VI. Tryb odwoławczy

Brak trybu odwoławczego.

W przypadku odmowy przyznania dofinansowania nauczyciel otrzymuje pisemne powiadomienie wraz z uzasadnieniem.

Dofinansowania będą przyznawane do wyczerpania puli środków zaplanowanych na dany rok budżetowy.

 

VII. Dodatkowe informacje

Wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego rozpatrywane są przez Burmistrza Kamienia Krajeńskiego dwa razy w roku: 

1) do 30 czerwca,

2) do 31 grudnia.

 

Treść aktualnego Zarządzenia Burmistrza Kamienia Krajeńskiego w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz określenia zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i w szkołach dla których Gmina Kamień Krajeński jest organem prowadzącym wraz z załącznikami.

 

Druki:

1) Wniosek - 2024  - docx

2) Wzór umowy z nauczycielem - 2024 - docx,

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Prawni,

Przedstawiamy Państwu harmonogram rekrutacji do  przedszkola,  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych 2024 r.

 

Rekrutacja do przedszkola/oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025:

Harmonogram:

Zarządzenie Nr 4/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamień Krajeński na rok szkolny 2024/2025.

 

Zamiana Zarządzenia Nr 4/2024:

Zarządzenie Nr 31/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 29 marca 2024 r. zmieniające  zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamień Krajeński na rok szkolny 2024/2025.

 

Kryteria Rekrutacji:

Uchwała Nr XXVI/162/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przy przyjęciu do oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym w Kamieniu Krajeńskim i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamień Krajeński oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i przyznania określonej liczby punktów.

 

Wnioski/druki:

 

Zarządzenie Nr 17/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 4 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej oraz zgłoszenia dziecka do publicznej szkoły.

 

 

Rekrutacja do szkół w roku szkolnym 2024/2025:

Harmonogram:

Zarządzenie Nr 5/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamień Krajeński na rok szkolny 2024/2025.

 

Kryteria Rekrutacji:

Uchwała Nr XXV/171/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamień Krajeński, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej.

 

Wnioski/druki:

Zarządzenie Nr 23/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej oraz zgłoszenia dziecka do publicznej szkoły.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Prawni,

Przedstawiamy Państwu harmonogram dyżurów przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2024 r.

Szczegółowe zasady zapisów na dyżur wakacyjny znajdują się w załączonym dokumencie oraz są dostępne w każdej placówce oświatowej.

Formularz o objęcie dziecka opieką podczas dyżuru wakacyjnego składają Państwo do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, do którego dziecko uczęszcza do dnia 12.06.2024 r.

Proszę o przemyślane zgłaszanie dziecka na dyżur, co umożliwi nam właściwą organizację pracy poszczególnych placówek.

Mamy nadzieję, że zaproponowane rozwiązanie ułatwi Państwu połączenie opieki nad dzieckiem z obowiązkami zawodowymi podczas wakacji.

 

L.p.

Placówka

Przerwa

Dyżur

od

do

od

do

1.        

Przedszkole Samorządowe w Kamieniu Krajeńskim

-

13 lipca 2024 r.

-

28 lipca 2024 r.

 

12 lutego 2024 r.

24 czerwca 2024 r.

29 lipca 2024 r.

 

25 lutego 2024 r.

12 lipca 2024 r.

31 sierpnia 2024 r.

2.        

Szkoła Filialna w Płociczu

-

24 czerwca 2024 r.

-

31 sierpnia 2024 r.

12 lutego 2024 r.

-

25 lutego 2024 r.

-

3.        

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zamartem

17 lutego 2024 r.

24 czerwca 2024 r.

25 lutego 2024 r.

 28 lipca 2024 r.

-

29 lipca 2024 r.

-

31 sierpnia 2024 r.

4.        

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy:

oddział w Dużej Cerkwicy

17 lutego 2024 r.

6 lipca 2024 r.

25 lutego 2024 r.

18 sierpnia 2024 r.

 

12 lutego 2024 r.

24 czerwca 2024 r.

19 sierpnia 2024 r.

 

18 lutego 2024 r.

 5 lipca 2024 r.

31 sierpnia 2024 r.

oddział w Dąbrówce

12 lutego 2024 r.

13 lipca 2024 r.

18 lutego 2024 r.

25 sierpnia 2024 r.

 

19 lutego 2024 r.

24 czerwca 2024 r.

26 sierpnia 2024 r.

 

25 lutego 2024 r.

12 lipca 2024 r.

31 sierpnia 2024 r.

 

Zarządzenie 4-2024- przerwy wakacyjne

Zasady dyżuru wakacyjnego 2024 r.

Formularz - dyżur wakacyjny 2024 r. - word

Formularz - dyżur wakacyjny 2024 r. - pdf

 

 

 

 

Harmonogram posiedzeń Komisji Oświatowego Funduszu Pożyczek Mieszkaniowych  przy Miejsko Gminnym Zespole Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim:

Kwartał

Data i godzina

I

19.03.2024 r., godz.15:00

II

11.06.2024 r., godz.15:00

III

17.09.2024 r., godz.15:00

IV

17.12.2024 r., godz.15:00