Uczniowie wszystkich szkół z terenu Gminy Kamień Krajeński  rozpoczęli udział w zajęciach dodatkowych w ramach  programu „Szkolny Klub Sportowy”.

Program „Szkolny Klub Sportowy” to dodatkowe, pozalekcyjne  zajęcia sportowe skierowane do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność  fizyczną, które są realizowane pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego. Naboru uczniów do programu dokonywany jest przez dyrektorów szkół.

 

Podobnie jak w latach poprzednich również w  2022 r. uczniowie klas I – III szkół podstawowych Gminy Kamień Krajeński będą mieli możliwość uczestniczyć w  programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.     

„Umiem pływać” to program powszechnej nauki pływania, adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III.  

W związku z działaniami  wojennymi na Ukrainie Gmina Kamień Krajeński włączyła się w pomoc naszym Sąsiadom. Mając w dyspozycji Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dąbrowie, podjęliśmy decyzję o udostępnieniu obiektu osobom potrzebującym. Na miejscu przeprowadzono konieczne prace konserwatorskie oraz gruntowne porządki, aby nasi Goście czuli się w Schronisku jak najlepiej. Obiekt został przygotowany dla 18 osób. Do dyspozycji są przestronne 6-osobowe pomieszczenia, kuchnia, trzy łazienki oraz  kącik wypoczynkowy.

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego i Dyrektor Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim pragną serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli podczas przygotowania Schroniska, a są to:

  1. Pan Tomasz Wysocki – P.H.U. MART z Kamienia Krajeńskiego, który ufundował 18 nowych materaców,
  2. Zakład Usługowy. Instalacje wod. - kan., c.o. i gazowe z Kamienia Krajeńskiego, który bardzo szybko uruchomił instalację c.o., aby nasi Goście mieli ciepłe pomieszczenia,
  3. Pan Leszek Skaja – Zakład Elektroinstalacyjny z Kamienia Krajeńskiego, który sprawnie wykonał usługę elektryczną,
  4. Pracownicy gospodarczy Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim, którzy wykonali prace konserwatorskie i gospodarczo-porządkowe,
  5. Pracownicy obsługi szkół z Gminy Kamień Krajeński, którzy wyprali ogromną ilość pościeli i koców.

Dziękujemy za zaangażowanie się w przygotowanie Schroniska, efekty naszej wspólnej pracy można zobaczyć na zdjęciach załączonych poniżej.

 

Zasady przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie.

25 lutego br. Minister Edukacji i Nauki przekazał dyrektorom szkół i organom prowadzącym informację na temat zasad przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie. W udostępnionym materiale znalazły się także dodatkowe informacje na temat wsparcia nauki uczniów przybywających z zagranicy oraz udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół.

Uczniowie z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowani do szkół publicznych oraz obejmowani opieką, a także nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. Przyjęcie do szkoły jest możliwe w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą.

Przyjmowanie uczniów przybywających z zagranicy jest uregulowane na poziomie ustawowym. W procesie tym nie ma znaczenia prawna podstawa pobytu ucznia na terenie Polski.

Wsparcie nauki uczniów z zagranicy.

Cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole, mogą:

  • uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego,
  • realizować naukę w formie oddziału przygotowawczego, w którym proces nauczania jest dostosowany do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów,
  • korzystać z pomocy osoby władającej językiem kraju pochodzenia zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela,
  • korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę.

Decyzję o przyznaniu danej formy wsparcia podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Uczniowie cudzoziemscy mogą być objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym. Pomoc polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-przyjmowania-cudzoziemcow-do-polskich-szkol-w-kontekscie-obecnej-sytuacji-na-ukrainie .

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.

 

Materiał przygotowany dla rodziców uczniów przybywających z Ukrainy zawiera informację o dokumentach, jakie są wymagane, aby zapisać dziecko do szkoły. Przyjęcie do szkoły wymaga złożenia wniosku, a decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor.

 

Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje z urzędu, a inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe w miarę posiadania wolnych miejsc. Jeśli w wybranej placówce nie ma wolnych miejsc, potrzebny jest kontakt z urzędem gminy.  

 

Dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach. Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz zostać objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym.