Zdasz, czy Ci się zdaje?

Do egzaminu ósmoklasistów naszej młodzieży w maju zostały już tylko 4 miesiące!

Już od 31 stycznia uczniowie naszej Gminy mogą dołączyć do intensywnych kursów on-line przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty!

Przypominamy, że dzięki współpracy Gminy Kamień Krajeński z Fundacją Miasto i Lecturus Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego Burmistrz Kamienia Krajeńskiego, uzyskał dla naszej młodzieży szkolnej opust w wysokości 75% od ceny podstawowej na kursy online przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty!

Co zyskają uczniowie?

 • dowiedzą się, jakie są strategie rozwiązywana zadań egzaminacyjnych,
 • omówią z nauczycielem kluczowe zagadnienia egzaminacyjne,
 • zrozumieją, z czym mają problem na lekcjach w szkole,
 • nadrobią zaległości.

Co o kursach mówią nauczyciele prowadzący zajęcia? - Nauka może być fajna a egzaminy proste. Ważne, żeby się nie przejmować a bawiąc edukować. Razem z nami odkryjesz praktyczne podejście do nauki - metody zdawania egzaminów połączone z ciekawym przedstawieniem wiedzy!

Co otrzymają rodzice?

 • korzystną cenę za intensywny kurs przygotowujący do egzaminów,
 • 218,75 zł za kurs z jednego przedmiotu przy cenie podstawowej za kurs 875 zł.,
 • wsparcie i pomoc dla swoich dzieci.

Intensywne kursy dla uczniów klas ósmych  składają się z 25 godzin lekcyjnych (na jeden przedmiot), prowadzonych w formule online (2 x w tygodniu). Jednocześnie informujemy, że nadal dostępne są także kursy podstawowe, które zostały uruchomione 7 grudnia 2022 r.
Zajęcia prowadzone są na nowoczesnej platformie e-learningowej w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem różnego rodzaju aplikacji i materiałów multimedialnych dedykowanych konkretnym przedmiotom, z dostępem do VOD z minionych lekcji.

Uczniowie mają do wyboru 3 przedmioty egzaminacyjne:

 • matematyka,
 • język polski,
 • język angielski.

Aby skorzystać z kursu należy:

 • umieścić w koszyku wybrany kurs,  zaznaczyć „Mam kupon rabatowy”, wpisać wcześniej wygenerowany kod i wcisnąć „użyj”. Kwota do zapłaty automatycznie aktualizuje się do 218,75 zł za 1 kurs,
 • dalej należy postąpić zgodnie ze wskazówkami; po zakończeniu transakcji na podany adres e-mail zostanie przesłany kod dostępu,

Przykładowe lekcje znajdą Państwo na kanale Lecturus Junior na YT https://www.youtube.com/@lecturusjunior/videos

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych: https://fundacjamiasto.pl/ oraz https://lecturus.pl/

Dodatkowych informacji udzielają: Lecturus Junior tel. 733 801 700 oraz pracownicy Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim tel. 52 389 45 36

I. Podstawa prawna

art. 70a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w związku z §5 i §6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe

II. Wymagane dokumenty

1.

Wniosek o dofinansowanie opłat za studia / kursy kwalifikacyjne / inne formy nadające kwalifikacje

2.

Załączniki:

 

a)

kopia dyplomu ukończenia studiów/kursu kwalifikacyjnego/innej formy nadającej kwalifikacje lub aktualne zaświadczenie szkoły wyższej/akredytowanej placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli potwierdzającym, że wnioskodawca kształcąc się w ww. szkole/placówce na określonym kierunku, zakończył semestr/kurs kwalifikacyjny/inną formę nadającą kwalifikacje, o której dofinansowanie się ubiega,

 

b)

zaświadczenie szkoły wyższej/akredytowanej placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli określające daty, tj. dzień/miesiąc/rok zakończenia: każdego semestru studiów/kursu kwalifikacyjnego/szkolenia branżowego/innej formy nadającej kwalifikacje, o którą wnioskuje nauczyciel

 

c)

kserokopia wpłaty wystawiona na nauczyciela potwierdzająca uiszczenie opłaty, np. wydruk potwierdzenia dokonania przelewu/wpłaty gotówkowej, zaświadczenie lub dowód księgowy w rozumieniu obowiązujących przepisów Ustawy o rachunkowości, zawierający dane wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 1-4 ustawy

 

d)

druk polecenia wyjazdu służbowego(delegacji) wystawiony przez dyrektora przedszkola/szkoły wraz z potwierdzeniem szkoły wyższej/akredytowanej placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli określającym daty, tj. dzień/miesiąc/rok udziału zajęciach oraz ewidencją przebiegu pojazdu lub biletami komunikacji publicznej.

 

 

 


III. Opłaty

Nie pobiera się.

 

IV. Termin

Nauczyciele składają wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego w dwóch terminach:

1) do 31 maja,

2) do 30 listopada.

 

V. Jednostka odpowiedzialna

Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński, pok. 37, tel. 52 389-45-36

 

VI. Tryb odwoławczy

Brak trybu odwoławczego.

W przypadku odmowy przyznania dofinansowania nauczyciel otrzymuje pisemne powiadomienie wraz z uzasadnieniem.

Dofinansowania będą przyznawane do wyczerpania puli środków zaplanowanych na dany rok budżetowy.

 

VII. Dodatkowe informacje

Wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego rozpatrywane są przez Burmistrza Kamienia Krajeńskiego dwa razy w roku: 

1) do 30 czerwca,

2) do 31 grudnia.

 

Treść aktualnego Zarządzenia Burmistrza Kamienia Krajeńskiego w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz określenia zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i w szkołach dla których Gmina Kamień Krajeński jest organem prowadzącym wraz z załącznikami.

 

Druki:

1) Wniosek  - docx; Wniosek - pdf

2) Wzór umowy z nauczycielem - docx, Wzór umowy z nauczycielem - pdf

 Uczniowie wszystkich szkół z terenu Gminy Kamień Krajeński od lutego 2023 r. rozpoczną udział w zajęciach dodatkowych w ramach  programu „Szkolny Klub Sportowy”.

Program „Szkolny Klub Sportowy” to dodatkowe, pozalekcyjne  zajęcia sportowe skierowane do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność  fizyczną, które są realizowane pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego. Naboru uczniów do programu dokonywany jest przez dyrektorów szkół.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Prawni,

Przedstawiamy Państwu harmonogram dyżurów przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2023 r.

Szczegółowe zasady zapisów na dyżur wakacyjny znajdują się w załączonym dokumencie oraz są dostępne w każdej placówce oświatowej.

Formularz o objęcie dziecka opieką podczas dyżuru wakacyjnego składają Państwo do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, do którego dziecko uczęszcza do dnia 3.06.2023 r.

Proszę o przemyślane zgłaszanie dziecka na dyżur, co umożliwi nam właściwą organizację pracy poszczególnych placówek.

Mamy nadzieję, że zaproponowane rozwiązanie ułatwi Państwu połączenie opieki nad dzieckiem z obowiązkami zawodowymi podczas wakacji.

 

L.p.

Placówka

Przerwa

Dyżur

od

do

od

do

1.        

Przedszkole Samorządowe w Kamieniu Krajeńskim

-

10 lipca 2023 r.

-

13 sierpnia 2023 r.

 

30 stycznia 2023 r.

26 czerwca 2023 r.

14 sierpnia 2023 r.

 

12 lutego 2023 r.

9 lipca 2023 r.

31 sierpnia 2023 r.

2.        

Szkoła Filialna w Płociczu

-

26 czerwca 2023 r.

-

31 sierpnia 2023 r.

30 stycznia 2023 r.

-

12 lutego 2023 r.

-

3.        

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zamartem

30 stycznia 2023 r.

26 czerwca 2023 r.

12 lutego 2023 r.

do 30 lipca 2023 r.

-

31 lipca 2023 r.

-

31 sierpnia 2023 r.

4.        

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy:

oddział w Dużej Cerkwicy

30 stycznia 2023 r.

31 lipca 2023 r.

5 lutego 2023 r.

20 sierpnia 2023 r.

 

6 lutego 2023 r.

26 czerwca 2023 r.

20 sierpnia 2023 r.

 

12 lutego 2023 r.

 30 lipca 2023 r.

31 sierpnia 2023 r.

oddział w Dąbrówce

30 stycznia 2023 r.

1 lipca 2023 r.

5 lutego 2023 r.

20 sierpnia 2023 r.

 

6 lutego 2023 r.

26 czerwca 2023 r.

21 sierpnia 2023 r.

 

12 lutego 2023 r.

30 czerwca 2023 r.

31 sierpnia 2023 r.

 

Zarządzenie 5-2023- przerwy wakacyjne

Zasady dyżuru wakacyjnego 2023 r.

Formularz - dyżur wakacyjny 2023 r. - word

Formularz - dyżur wakacyjny 2023 r. - pdf

 

 

 

Rekrutacja do przedszkola/oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024:

Harmonogram:

Zarządzenie Nr 6/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamień Krajeński na rok szkolny 2023/2024.

 

Kryteria Rekrutacji:

Uchwała Nr XXVI/162/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przy przyjęciu do oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym w Kamieniu Krajeńskim i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamień Krajeński oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i przyznania określonej liczby punktów.

 

Wnioski/druki:

 

Zarządzenie Nr 17/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 4 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej oraz zgłoszenia dziecka do publicznej szkoły.

 

 

Rekrutacja do szkół w roku szkolnym 2023/2024:

Harmonogram:

Zarządzenie Nr 7/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych oraz do klasy pierwszej oddziału sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamień Krajeński na rok szkolny 2023/2024.

 

Kryteria Rekrutacji:

Uchwała Nr XXV/171/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamień Krajeński, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej.

 

Wnioski/druki:

Zarządzenie Nr 23/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej oraz zgłoszenia dziecka do publicznej szkoły.